รหัสวิชา
วิชาเรียน
ค่าใช้จ่าย
วันที่อบรม
จำนวนที่รับ