รหัสวิชา
วิชาเรียน
ค่าใช้จ่าย
วันที่อบรม
จำนวนที่รับ
AG015
เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
950 บาท
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
20 - 40 คน
FP012
ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ
4,230 บาท
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 6 - 7 กันยายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน