หมวดเกษตร (8)
= เปิดรับสมัคร = ปิดรับสมัคร = ผู้สมัครเต็มแล้ว = จัดอบรมแล้ว
# หลักสูตร
1. AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ค่าลงทะเบียน 1,150 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
8. AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม) ค่าลงทะเบียน 1,050 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
6. AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
55. AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น ค่าลงทะเบียน 1,300 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
6. AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ ค่าลงทะเบียน 5,950 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
10. AG024 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ ค่าลงทะเบียน 3,350 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2
36. AG025 ปลูกผักแบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล ค่าลงทะเบียน 1,750 บาท
รุ่น 1
25. AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3