login

เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday404
mod_vvisit_counterYesterday1049
mod_vvisit_counterThis week4401
mod_vvisit_counterLast week8834
mod_vvisit_counterThis month23818
mod_vvisit_counterLast month40258
mod_vvisit_counterAll days939591
หมวดเกษตร


AG003 การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง Print E-mail
NO3 Vitdhayaborikarn
click

วัน-เวลา-ราคา

สถานที่อบรม

แนววิชาโดยสังเขป
ความเป็นมาของน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง ข้อควรระวัง
ในการทำปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมักชีวภาพหลักการในการทำน้ำหมัก
ชีวภาพ
และปุ๋ยหมักแห้ง การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และข้อคำนึงต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติรายบุคคลครบทุกขั้นตอน คนละ 1 ชุด

 

แผนการสอน

วันที่

เวลา

เนื้อหาวิชา

ใช้เวลาอบรม 1 วัน

09.00-10.30


10.30-12.00


13.00-14.3014.30-16.00

บรรยาย


บรรยาย


ปฏิบัติปฏิบัติ

ความเป็นมาและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการใช้ประโยชน์

ข้อควรระวังในการผลิต การใช้ประโยชน์ วิธีเก็บรักษา

ความเป็นมาและการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง และการใช้ประโยชน์

ข้อควรระวังในการผลิต การใช้ประโยชน์ วิธีเก็บรักษา

ทำน้ำหมักชีวภาพคนละ 1 ชุด (1.5 ก.ก.)

สับผัก ผสมหัวเชื้อ และกากน้ำตาล

คั้นน้ำจากถุงที่หมักแล้วและรินส่วนใสที่ตกตะกอนแล้วใส่ขวด

ทำปุ๋ยหมักแห้ง คนละ 1 กอง

ย่อยปุ๋ยหมัก ตวงวัสดุ คลุกเคล้าวัสดุ ผสมสารละลาย

ตรวจสอบความชื้น คลุมกอง ใส่ถุงนำกลับบ้านได้

สรุป ตอบคำถาม และทำแบบประเมิน

รวมบรรยาย 3        ชั่วโมง รวมปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

 วัสดุที่จัดเตรียมให้ : เอกสารประกอบการอบรม  วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการปฏิบัติการ เช่น  ผักสด  
กากน้ำตาล
ถุงพลาสติก  รำละเอียด  ปุ๋ยคอก  แกลบ  ขี้เถ้าแกลบ  หัวเชื้อ  ขุยมะพร้าว 
ป้ายแทรก  ขวดน้ำดื่มเปล่า ฯลฯ

วัสดุที่ใช้ร่วมกัน : กรองหยาบ  กรองละเอียด  ช้อนปลูก  ช้อนตวง  เขียง  มีดหั่นผัก  บัวรดน้ำ ถังน้ำพลาสติก 
ผ้าปูโต๊ะ
กระสอบทราย  ถุงมือยาง

วัสดุที่ควรนำมา : ปากกา  ดินสอ  สมุดจด  ผ้าเช็ดมือ กระดาษทิชชู่ ถุงหูหิ้วขนาดใหญ่หรือตะกร้า

(สำหรับนำน้ำหมักและปุ๋ยหมักที่ทำกลับบ้าน)

 

 
AG005 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน Print E-mail
NO3 Vitdhayaborikarn
click

วัน-เวลา-ราคา

สถานที่อบรม

แนววิชาโดยสังเขป

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นการค้า สารละลายธาตุอาหารและวิธีการเตรียมดิน ปัญหาที่พบในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย และแนวทางแก้ไข

แผนการสอน

วันที่

เวลา

เนื้อหาวิชา

วันแรก

09.00-12.00

13.00-16.00

บรรยาย

บรรยาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นการค้า

- ระบบ NFT (น้ำตื้น หมุนเวียน)

- ระบบ DFT/DRFT (น้ำลึก หมุนเวียน)

- ระบบ Substrate (วัสดุปลูก)

วันที่สอง

09.00-16.00

ดูงานฟาร์มปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันที่สาม

09.00-12.00

13.00-16.00

บรรยายปฏิบัติ

สารละลายธาตุอาหารพืช

วิธีการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร

รวมบรรยาย       9       ชั่วโมง                                                                  รวมปฏิบัติการ      9       ชั่วโมง

วัสดุที่จัดเตรียมให้  : ชุดปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินภายในบ้าน จำนวน 1 ชุด (ผู้เข้ารับการอบรมได้รับกลับไป)

เอกสารประกอบการอบรม  ซีดีประกอบการอบรม  และพาหนะสำหรับไปดูงาน

วัสดุที่ควรนำมา      : เครื่องเขียน

 
AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น Print E-mail
NO3           Vitdhayaborikarn
click

วัน-เวลา-ราคา

 

สถานที่อบรม

แนววิชาโดยสังเขป

           ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน

 

แผนการสอน

วันที่

เวลา

เนื้อหาวิชา

ใช้เวลาอบรม 1 วัน

09.00-12.0013.00-15.00

บรรยายปฏิบัติ

ชนิดของไส้เดือนดิน

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น

ประโยชน์ของไส้เดือน

การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน

การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน

รวมบรรยาย        3        ชั่วโมง                                                                   รวมปฏิบัติการ         2        ชั่วโมง

 

วัสดุที่จัดเตรียมให้  : เอกสารประกอบการอบรม  ชั้นพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน  ไส้เดือน 300 กรัม   ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)

วัสดุที่ใช้ร่วมกัน     :  ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน  ปั้มลม  สายยาง 1.5 เมตร  หัวทราย

วัสดุที่ควรนำมา      :  ปากกาหรือดินสอ  สมุดบันทึก

 

 
AG011 ดิน-ปุ๋ย-น้ำ เพื่อการเกษตร Print E-mail
NO3           Faculty_of_Agricaltural
click

วัน-เวลา-ราคา

 

สถานที่อบรม

แนววิชาโดยสังเขป

             เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้การปลูกพืชไม่ได้ผล หรือผลผลิตไม่มีคุณภาพ และไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของ ดิน-ปุ๋ย-น้ำ พร้อมทั้งให้รู้ถึงการตรวจสอบ การแก้ไขและการจัดการที่เหมาะสม เรียนรู้หลักการทำดินผสมสำหรับการปลูกไม้กระถาง เรียนรู้วัสดุปรับปรุงดิน และปุ๋ยชนิดต่างๆ รวมทั้งหลักการใช้ปุ๋ยต่างๆ ในการปรับปรุงดินอย่างถูกต้องได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ

 

แผนการสอน

วันที่

เวลา

เนื้อหาวิชา

วันแรก

08.30-12.00


13.00-16.00

16.00-17.30

บรรยาย


บรรยาย

ปฏิบัติ

ความสำคัญของ ดิน-ปุ๋ย-น้ำ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตพืช

ลักษณะและสมบัติของ ดิน-น้ำ ที่เป็นปัญหาในการปลูกพืช

ศึกษาตัวอย่าง สาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบลักษณะสมบัติของ ดิน-น้ำ พร้อมตอบข้อซักถาม

วันที่สอง

08.30-12.00
13.00-16.00


16.00-17.30

บรรยาย
บรรยาย


ปฏิบัติ

ลักษณะและสมบัติของดินและน้ำที่สำคัญ และเป็นปัญหา

ในการปลูกพืช (ต่อ)

การตรวจสอบและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

ธาตุอาหารพืช การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน

หลักการทำดินผสมสำหรับไม้กระถาง

สาธิตและแนะนำให้รู้จักวัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ

ฝึกหัดทดสอบธาตุอาหารในดิน และตอบข้อซักถาม

วันที่สาม

08.30-12.00

13.00-16.00

16.00-17.30

บรรยาย

บรรยาย

ปฏิบัติ

ปุ๋ย ความสำคัญของปุ๋ย และปุ๋ยชนิดต่างๆ

การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ศึกษาตัวอย่าง การตรวจสอบปุ๋ย และตอบข้อซักถาม

รวมบรรยาย        19.5      ชั่วโมง                                                         รวมปฏิบัติการ         4.5         ชั่วโมง

 

วัสดุที่จัดเตรียมให้  : คู่มือประกอบการอบรม  เอกสารประกอบการสอน (เพิ่มเติม)

วัสดุที่ใช้ร่วมกัน     : เครื่องมือ  น้ำยา  ชุดตรวจสอบต่างๆ  ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการศึกษาและสาธิต

วัสดุที่ควรนำมา      : ปากกาหรือดินสอ  สมุดบันทึก

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2


Copyright by www.eto.ku.ac.th