โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP250 ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-25 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่งเป็นขนมที่ใช้สำหรับไหว้ในเทศบาลตรุษจีน และสารทจีน โดยขนมทั้ง 3 ชนิดนี้มีส่วนผสม และเทคนิคนขั้นตอนการทำที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้กระบวนการให้ความร้อยด้วยการนึ่งขนมให้สุก สำหรับขนมปุยฝ้าย มีส่วนผสมหลักประกอบด้วย แป้ง ผงฟู น้ำตาล ไข่ และน้ำ นอกจากนี้ยังมีการแต่งกลิ่น และสีต่างๆ ขนมปุยฝ้ายมีลักษณะเด่นในด้านเนื้อสัมผัสที่นุ่มละเอียด และฟูเบา หน้าขนมจะแตกเป็น 3-4 แฉกอย่างสวยงาม ขนมชนิดนี้แทนความหมายของความเฟื่องฟู เจริญรุ่งเรือง และงอกงาม ขนมเทียนมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล และไส้ขนมเทียนแบบไส้เค็ม และไส้หวาน ขนมมีลักษณะห่อด้วยใบตองเป็นทรงสามเหลี่ยม เนื้อสัมภัสของขนมจะมีความเหนียมนุ่ม ซึ่งขนมเทียนมีความหมายที่แสดงถึงความสว่างรุ่งเรือง และความราบรื่นในชีวิต ส่วนขนมเข่งมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล และน้ำ เป็นขนมที่อยู่ในกระทงใบตองแห้ง และมีความหมายที่แสดงถึงความหวานชื่น และความราบรื่นในชีวิต ทั้งขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่งนอกจากใช้ในงานเทศกาลแล้ว ยังสามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง และทำเพื่อจำหน่ายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง ภาชนะใส่กลับบ้าน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายวิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมที่สำคัญในขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการทำ
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำขนมปุยฝ้าย
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำขนมเทียน และขนมเข่ง ตอบข้อซักถามและสรุป