โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP247 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร : ฉาบน้ำตาลและเชื่อม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริธิดา เอกภูมิมาศ
2. นางปฏิญญา ศศิวงศ์
3. นายบุญโปรด ราคา
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น มันเทศ กล้วยน้ำหว้า และเผือก การฉาบน้ำตาลและเชื่อม การเลือกซื้อวัตถุดิบ และอธิบายขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มแรกจนทำสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร : ฉาบน้ำตาลและเชื่อม เช่น กล้วยน้ำหว้า เผือก มันเทศ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กล่องใส่อาหารขนาด 6x9 นิ้ว (จำนวน 2 ใบ)
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ วิธีการทำฉาบน้ำตาลและเชื่อม การฉาบน้ำตาลกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก การเชื่อมกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก การทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้า อธิบายขั้นตอนต่างๆ การเตรียมวัตถุดิบต่างๆ
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การฉาบน้ำตาลกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การเชื่อมกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก การทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้า