โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP232 ขนมปังโรลทูน่า มัฟฟินชอคโกแลตชิพ โรลชาเขียวถั่วแดง
อาจารย์ผู้สอน: สังวาลย์ ธรรมษา
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกวัตถุดิบของการทำขนมปังโรลทูน่า มัฟฟินชอคโกแลตชิพ โรลชาเขียวถั่วแดง เช่น การเลือกซื้อ แป้ง น้ำตาล เนย และยังเรียนรู้ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำขนม รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้สอนวิธีการจัดเก็บและตกแต่ง รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุนเบื้องต้นอีกด้วย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  ทฤษฎีการทำเบเกอรี่ การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำขนมปังโรลทูน่า มัฟฟินชอคโกแลตชิพ โรลชาเขียวถั่วแดง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี การสาธิตการทำขนมปังโรลทูน่า 
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  การทำขนมปังโรลทูน่า
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การทำมัฟฟินชอคโกแลตชิพ โรลชาเขียวถั่วแดง การจัดตกแต่ง การแพ็ค การนำเสนอ และการคิดต้นทุน สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม