โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP215 การแปรรูปผลไม้ : ผลไม้หยีและเยลลี่แข็ง (มะม่วง ฝรั่ง สับปะรด)
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การทำผลไม้หยีและเยลลี่แข็ง การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายขั้นตอนและวิธีทำตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ การเลือกภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา แบ่งกลุ่มให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติ
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำผลไม้หยีและเยลลี่แข็ง เช่น ฝรั่ง มะม่วง สับปะรด น้ำตาลทราย เจลาติน กรดมะนาว เกลือ แบะแซ เกลือ น้ำตาลไอซิ่ง
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกผลไม้ การทำความสะอาด การปลอกเปลือก การตัดแต่ง การหั่นผลไม้ การเตรียมส่วนผสมและวัตถุดิบ การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา การทำผลไม้หยีและเยลลี่แข็ง
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำความสะอาด การปลอกเปลือก การหั่นผลไม้ การเตรียมส่วนผสมและวัตถุดิบ
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำมะม่วง ฝรั่ง สับปะรดหยี การทำเยลลี่แข็งจากสับปะรด