โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP205 เค้กมะพร้าวอ่อน (เค้กปอนด์) ทอฟฟี่เค้ก ขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิริพร เหมนิธิ
2. นางสาวพิชยา ชัยจันทร์
3. นางวราลักษณ์ สระบัว
4. นางสาวทัศพร นำแจ้
5. นางสาวกชกร สุทธิพงษ์
6. นางนงนารถ รัตนภาสกร
7. นางกาญจนา โอทนาวาทกิจ
8. นางสมรัก ณ สงขลา
9. นางสาวณิศรา จรดล
10. นางสาวสิริกันย์ สพันธุพงศ์
11. นางสาวมลฤดี พุกเนียม
12. นางสาวสุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่ง
13. นางสาวปธิตา เขื่อนคำป้อ
14. นายSAI SENG SAI
15. นายิธำรงวิทย์ ชัยจรูญพร
16. นางสาวมริสา พุกบุญมี
17. นายณรงค์พัชร์ ไชยสมบัติ
18. นางพิมพ์วรา นำลาภ
19. นางวัลภา งามวินิจสกุล
20. นางวราลักษณ์ สระบัว
21. นางชลิดา เพ็ชรสิงห์
22. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
23. นางศราพร จงกุลรัตน์
24. นางสาวเรวดี พรพงศ์
25. นางนันทิยา สุขสำราญ
อาจารย์ผู้สอน: สังวาลย์ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกวัตถุดิบของการทำเค้กมะพร้าวอ่อน (เค้กปอนด์) ทอฟฟี่เค้ก ขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อน เช่น การเลือกซื้อ แป้ง น้ำตาล เนย และยังเรียนรู้ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำขนม รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้สอนวิธีการจัดเก็บและตกแต่ง รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุนเบื้องต้นอีกด้วย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  ทฤษฎีการทำเบเกอรี่ การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำเค้กมะพร้าวอ่อน (เค้กปอนด์) ทอฟฟี่เค้ก ขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี การสาธิตการทำเค้กมะพร้าวอ่อน (เค้กปอนด์) ฝึกปฏิบัติการทำเค้กมะพร้าวอ่อน (เค้กปอนด์)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การสาธิตการทำทอฟฟี่เค้ก ขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อน ฝึกปฏิบัติการทำทำทอฟฟี่เค้ก ขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อน 
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ   การจัดตกแต่ง การแพ็ค การนำเสนอ และการคิดต้นทุน  สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม