โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP201 คุกกี้ลูกเกดชอคชิพเม็ดมะม่วง เค้กส้มหน้านิ่ม เลม่อนเมอแรงค์พาย
อาจารย์ผู้สอน: สังวาลย์ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกวัตถุดิบของการทำคุกกี้ลูกเกดชอคชิพเม็ดมะม่วง เค้กส้มหน้านิ่ม เลม่อนเมอแรงค์พาย เช่น การเลือกซื้อ แป้ง น้ำตาล เนย และยังเรียนรู้ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำขนม รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้สอนวิธีการจัดเก็บและตกแต่ง รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุนเบื้องต้นอีกด้วย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  ทฤษฎีการทำเบเกอรี่ การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำคุกกี้ลูกเกดชอคชิพเม็ดมะม่วง เค้กส้มหน้านิ่ม เลม่อนเมอแรงค์พาย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี การสาธิตการทำคุกกี้ลูกเกดชอคชิพเม็ดมะม่วง 
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการทำคุกกี้ลูกเกดชอคชิพเม็ดมะม่วง 
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การสาธิตการทำเค้กส้มหน้านิ่ม เลม่อนเมอแรงค์พาย ฝึกปฏิบัติการทำเค้กส้มหน้านิ่ม เลม่อนเมอแรงค์พาย การจัดตกแต่ง การแพ็ค การนำเสนอ และการคิดต้นทุน สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม