โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP161 บราวนี่ชีสเค้ก เครปเค้กสตรอเบอรี่ คาราเมลคัสตาร์ต
อาจารย์ผู้สอน: สังวาลย์ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกวัตถุดิบของการทำบราวนี่ชีสเค้ก เครปเค้กสตรอเบอรี่ มูสชอคโกแลต คาราเมลคัสตาร์ต เช่น การเลือกซื้อ แป้ง น้ำตาล เนย และยังเรียนรู้ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำขนม รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้สอนวิธีการจัดเก็บและตกแต่ง รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุนเบื้องต้นอีกด้วย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบสอน, วัตถุดิบที่ใชัในการประกองอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน, ผ้าเช็ดมือ, หมวกคลุมผม
แผนการสอน:
09.00 - 11.00 บรรยาย การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำบราวนี่ชีสเค้ก เครปเค้กสตรอเบอรี่ คาราเมลคัสตาร์ต การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี การสาธิตการทำบราวนี่ชีสเค้ก
11.00 - 12.00 ปฏิบัติ การทำบราวนี่ชีสเค้ก
13.00 - 17.00 บรรยาย การสาธิตการทำเครปเค้กสตรอเบอรี่ คาราเมลคัสตาร์ต ฝึกปฏิบัติการทำเครปเค้กสตรอเบอรี่ คาราเมลคัสตาร์ต การจัดตกแต่ง การแพ็ค การนำเสนอ และการคิดต้นทุน สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม