โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP160 ขนมไทยในงานมงคล 9 อย่าง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ทองเอก เสน่ห์จันทร์ ลูกชุบ ขนมชั้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวประภัสสร บุญธรรม
2. นางสาวนริศรา จิตประกอบ
3. นางสาวชวาลา ส้มป่อย
4. นายเจริญภาพ เจริญเศรษฐศิลป์
5. นางสาวธัญญลักษณ์ ต่อพิพัฒน์
6. นางสาวปิยะฉัตร แวงโสธรณ์
7. นางสาวเยาวดี เปาลานวัฒน์
8. นางสาวกัญณภัทร ธีรโภคินกุล
9. นางสาวชนิสรา โสกันต์
อาจารย์ผู้สอน: นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมไทยในงานมงคลต่างๆ ของคนไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรส งานบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่วนมากต้องมีขนมมงคลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ทองเอก เสน่ห์จันทน์ ลูกชุบ ขนมชั้น เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ทำขนมทั้งหมดและรู้เทคนิค วิธีทำ การเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบขนมต่างๆ อย่างละเอียด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา
แผนการสอน:
วันที่ เวลา เนื้อหาวิชา
วันแรก
09.00-11.00
บรรยาย การเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ อธิบายสูตร
      สาธิตการทำฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น
  11.00-12.00 ปฏิบัติ กวนถั่วสำหรับทำเม็ดชนุน ลูกชุบ (สำหรับทำในวันที่สอง)
  13.00-17.00 ปฏิบัติ การทำฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น
 วันที่สอง 09.00 - 11.00 บรรยาย สาธิตการทำทองเอก เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ลูกชุบ เสน่จันทน์
  11.00-12.00 ปฏิบัติ การทำทองเอก เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ลูกชุบ เสน่จันทน์ 
  13.00-17.00 ปฏิบัติ การทำทองเอก เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ลูกชุบ เสน่จันทน์ 
                               รวมบรรยาย 4 ชั่วโมง                                                               รวมปฏิบัติการ 10 ชั่วโมง