โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP150 บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง (ทำเส้นบะหมี่)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายศรันย์วิทย์ พวงศรี
2. นางสาวอลิศา เคหะรมย์
3. นางสาวรัชตา เดชดี
4. นางสาวพงศ์เทพ เทียนทอง
5. นายอดิลักษณ์
6. นายชัยวัฒน์ วชิรโภคา
7. นายรัฐพล หอสินชัย
8. นางสาวชนิดาภา นิชาภาประเสริฐ
9. นางขนิษฐา สมานพันธ์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอลิสา อนุกูลประเสริฐ
2. นายธนาวุฒิ ชาติประสพ
3. นางสาวจิณณ์ณิชา พรหมมินทร์
4. นางสาวอลิศา เคหะรมย์
5. นางสาววรัญชลี ธำรงวรพร
6. นางสาวนพรัตน์ อุทัยสว่าง
7. นางสาวมนัชญา วิชาญอนุศิษฎ์
8. นางชนิตา ลิ้นจี่ขาว
9. นางพรรณทิพา ผลเพิ่ม
10. นายโชติโรจน์ สุขนภาสวัสดิ์
11. นางสาวสลัก วงศ์จักร์
อาจารย์ผู้สอน: นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การทำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนั้น ปกติเส้นบะหมี่จะทำการซื้อแบบสำเร็จรูปและนำมาประกอบ แต่ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้ทำเส้นบะหมี่สดจากแป้งสาลี และทำการขึ้นรูปเป็นเส้นบะหมี่ และมีการหมักหมูแดงที่ใช้เครื่องปรุงที่ผสมเองโดยไม่ใช้ผงชูรสในการหมัก การทำเกี๊ยวหมูให้มีรสชาติเหนียวนุ่ม และการทำน้ำซุปก๊วยเตี๋ยวให้มีรสชาติกลมกล่อมหลักสูตรนี้ให้ความรู้ในการเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี สาธิตการทำเส้นบะหมี่ และการหมักหมูแดง และเกี๊ยวหมู
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  การทำเส้นบะหมี่ หมักหมูแดง เกี๊ยวหมู
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การขึ้นรูปบะหมี่ ย่างหมูแดง ลวกเกี๊ยวหมู การทำน้ำซุปสำหรับบะหมี่แห้งและน้ำ สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม