โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP137 อาหารว่างจีน (ฮะเก๋า ขนมจีบ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ฮ้อยจ้อ ปอเปี๊ยะสด)
อาจารย์ผู้สอน: นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,050 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อาหารว่างจีนเป็นอาหารที่มีหลาหหลายชนิด ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน โดยทำง่ายขายคล่อง โดยในหลักสูตรนี้ จะมีการสอนในเรื่องวัตถุดิบ การเลือกซื้อ และการเก็บรักษา เมนูที่สอนในหลักสูตรนี้จะมีการสอน ฮะเก๋า ขนมจีบ ก๋วยเตี๊ยวหลอด ฮ้อยจ้อ ปอเปี๊ยะสด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำอาหารว่างจีน สาธิตการทำฮะเก๋า  ขนมจีบ  ก๋วยเตี๋ยวหลอด  ฮ้อยจ้อ  ปอเปี๊ยะสด
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  การทำฮะเก๋า  ขนมจีบ  ก๋วยเตี๋ยวหลอด  ฮ้อยจ้อ  ปอเปี๊ยะสด
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การทำฮะเก๋า  ขนมจีบ  ก๋วยเตี๋ยวหลอด  ฮ้อยจ้อ  ปอเปี๊ยะสด