โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP134 แอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม ขนมปังไส้สังขยาใบเตย
อาจารย์ผู้สอน: สังวาลย์ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกวัตถุดิบของการทำเค้ก เช่น การเลือกซื้อ แป้ง น้ำตาล เนย และยังเรียนรู้ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำขนม รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้สอนวิธีการจัดเก็บและตกแต่ง รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุนเบื้องต้นอีกด้วย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  ทฤษฎีการทำเบเกอรี่ การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำแอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม ขนมปังไส้สังขยาใบเตย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี การสาธิตการทำแอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ     การทำแอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     การทำขนมปังไส้สังขยาใบเตย การจัดตกแต่งเค้ก การแพ็ค การนำเสนอ และการคิดต้นทุน สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม