โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP109 น้ำผลไม้ปั่น และสมูทตี้ เพื่อสุขภาพ
อาจารย์ผู้สอน: ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การอบรมหลักสูตร “น้ำผลไม้ปั่น สมูทตี้” จะสอนให้ผู้อบรมรู้มากกว่าการนำผลไม้มาปั่นกับน้ำแข็ง แต่จะสอนให้รู้ผู้อบรมได้เรียนรรู้วิธีการทำน้ำผลไม้ปั่นให้ได้รสชาดอร่อย ในต้นทุนที่ต่ำ รสชาติมาตรฐานเท่ากันทุกแก้ว เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในร้าน และการเก็บรักษาผลไม้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขายน้ำผลไม้ปั่น ตลอดจนช่องทางการขาย และการต่อยอดทางธุรกิจ
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการน้ำปั่น และสมูทตี้
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในร้าน แนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบ การเลือกซื้อ การทำน้ำเชื่อมเข้มข้น และการทำน้ำมะนาวหวาน การเก็บรักษาผลไม้และวัตถุดิบให้ใช้ได้นาน การเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ในการอบรม
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ  วิธีการทำน้ำผลไม้ปั่นทั้งแบบผลไม้อย่างเดียว และแบบผสมวิธีการทำสมูทตี้ เพื่อสุขภาพวิธีการตกแต่งเครื่องดื่มแต่ละแก้วให้สวยงาม เพื่อเพื่มมูลค่า ตอบปัญหาข้อสงสัย และแนะนำการตลาด