โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP086 ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสนองศรี สุนทรโฆษิต
2. นางสาววิมลรัตน์ รงค์เดชา
3. นายกิตติ วีระตานานนท์
4. นางสาวปุณิกา วีระตานานนท์
5. นางสาวณัฏฐ์กัญญา พงศ์สุภาคุณิตา
6. นางชัชฎา ภู่สุวรรณ์
7. นางสาวธนรรจิต ทวีรัตน์
8. นางสาวสุพัตรา พ.ประสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนารีรัตน์ เปรมรัตน์
2. นางจิรา แสงอุดมพร
3. นางผึ้ง​ สมัญทสาริกิจ
4. นางดุสิดา ฟลูเกอร์
5. นางสาวบัวลม ใจแก้ว
6. นางแสงเพ็ญ พันธุ์พฤกษชาติ
7. นายณรงค์ทรรศน์ ใยยินดี
8. นางสาวอมราวดี บูรณะคาม
9. นางสาววีณา เคณาอุประ
10. นางสาวชวาลา ส้มป่อย
อาจารย์ผู้สอน: ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมกุยช่ายเป็นขนมของว่างของชาวจีนแต่คนไทยนำมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นขนมของว่างใส่ไส้ต่างๆ ตามชอบ เป็นไส้ผักต่างๆ เช่น ผักกุยช่าย กะหล่ำปลี มันแกว หน่อไม้ และเผือก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมไส้ การเตรียมแป้ง นวดแป้ง การปั้น การนึ่ง และการเก็บรักษาเพื่อการจำหน่าย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมกุยช่าย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำอุปกรณ์ แหล่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการเตรียมแป้งสำหรับทำขนมกุยช่าย เรียนรู้วิธีการเตรียมไส้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไส้กุยช่าย ไส้หน่อไม้ ไส้มันแกว และไส้เผือก
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำน้ำจิ้ม สำหรับขนมกุยช่าย การนวดแป้ง และการปั้นแป้ง การนึ่งขนม โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะในการทำขนมกุยช่าย เทคนิคการบรรจุ และการเก็บรักษา การทำกุยช่ายแบบแผ่นทอด แนะนำเทคนิควิธีการทอดกุยช่ายให้อร่อย ตอบปัญหา และข้อสงสัย