โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP085 กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
อาจารย์ผู้สอน: ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประกอบกับขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง เป็นขนมที่นิยมขายคู่กันกับการขายกาแฟโบราณและเครื่องดิ่มนมสด ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ การจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการชง สูตรของผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเก็บรักษาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้มากขึ้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการชงเครื่องดื่มต่างๆ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00-12.00 บรรยาย แนะนำอุปกรณ์ แหล่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการชงกาแฟโบราณ และเมนูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีการทำเนยสำหรับทาขนมปังปิ้ง 
13.00-16.00 ปฏิบัติ การทำสังขยาใบเตย สำหรับขนมปังสังขยา การอบไอน้ำขนมปัง การจัดชุดจำหน่ายขนมปังสังขยา การทำเครื่องดื่มชงด้วยนมสด การทำเมนูเครื่องดื่มปั่นด้วยนมสด การชงกาแฟโบราณแบบในปริมาณมากๆ ตอบปัญหา และข้อสงสัย