โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP080 น้ำสลัดแบบต่างๆ (น้ำสลัดงา น้ำสลัดวาซาบิ น้ำสลัดญี่ปุ่น น้ำสลัดอิตาเลี่ยน น้ำสลัดไข่กุ้ง มายองเนส ซีซ่าสลัด)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรัศมี พันธุ์พาณิชย์
2. นางสาวณัฐกฤตา แก้วขาว
3. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
4. นางสุชาดา อิสริโยดม
5. นางสาวบุญมี สาครสมุทรชัย
6. นายสานนท์ สอนเสริม
7. นางกฤษณา สอนเสริม
8. นางสาวบรรจงเศก ทรัพย์โสภา
9. นางสาวประภาดา ศุภสุธีกุล
10. นางสาวเวียงแก้ว ดอนเหลือม
11. นางวันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์
12. นางสกาวรัตน์ พรหมมา
13. นางสาวจิณณ์ณิชา พรหมมินทร์
14. นางสาวฐิติตา รุ่งเรือง
15. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
16. นางสาวธนพร แสงสวัสดิ์
อาจารย์ผู้สอน: พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: น้ำสลัดหลากรส ได้แก่ น้ำสลัดสูตรมาตรฐาน น้ำสลัดงา น้ำสลัดวาซาบิ น้ำสลัดญี่ปุ่น น้ำสลัดไข่กุ้ง น้ำสลัดอิตาเลียน ซีซาร์สลัด และมายองเนส เรียนรู้วิธีการทำน้ำสลัดที่มีคุณภาพ การเตรียมผัก ผลไม้ เพื่อรับประทานกับน้ำสลัด การจัดจานสลัด สาธิตวิธีการทำกลูตอง (ขนมปังกรอบ) และขนมปังกระเทียม
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  หลักการชั่ง ตวง วัด การเลือกซื้อผัก การเตรียมผักสำหรับจานสลัด เทคนิคการทำน้ำสลัดให้มีคุณภาพที่ดี ขั้นตอนการทำน้ำสลัดแบบต่างๆ และมายองเนส 
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมผักสำหรับจานสลัด
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำน้ำสลัดสูตรมาตฐาน น้ำสลัดงา น้ำสลัดวาซาบิ น้ำสลัดญี่ปุ่น น้ำสลัดอิตาเลี่ยน น้ำสลัดไข่กุ้ง มายองเนส และซีซ่าสลัด พร้อมทั้งการจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ และสาธิตการทำกลูตอง และขนมปังกระเทียม