โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP050 สเต็กหมู สเต็กปลา สลัด และแซนวิช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายศรัญญู น้อยเสงี่ยม
2. นางสาวชุนิตา ทับแก้ว
3. นางธนัชกัญ นันท์กองกุล
4. นายธนน เอี่ยมอ่ำ
5. นางสาวอรัญญา โพธิ์ประสระ
6. นางสาวเยาวดี เปาลานวัฒน์
7. นางสาวขวัญมนัส วิเศษผลิตผล
8. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
9. นางสกาวรัตน์ พรหมมา
10. นางสาวคัทลียา ไพสีขาว
11. นางสาวชัชฎา ปานเสนา
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์
2. นางนิภาวรรณ นิรมล
3. นางแสงเพ็ญ พันธุ์พฤกษชาติ
4. นางศิริพร กรอบมุข
5. นางสาวชุนิตา ทับแก้ว
6. นางสาวพรศุลี รัตรสาร
7. นางสาวนภัสนันท์ บุญยรัตพันธ์
8. นางเสาวลักษณ์ ตติยอภิธรรม
9. นางสาวจินตนาภรณ์ จิกิตศิลปิน
อาจารย์ผู้สอน: พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,300 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 750 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ วิธีการตัด หั่น แล่ และตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกต้อง การหมักเนื้อสัตว์สำหรับทำสเต็ก วิธีการย่างเนื้อสัตว์แต่ละชนิด การทำน้ำสลัดให้ได้มาตรฐาน และการประยุกต์ทำน้ำสลัดสูตรต่างๆ การทำแซนวิชแบบต่างๆ การจัดตกแต่งจานอาหาร และการบรรจุ หีบห่อเพื่อการจัดจำหน่าย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และกำหนดราคาขาย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00 บรรยาย  แนะนำวิธีการเลือกเนื้อสัตว์ ลักษณะที่ดีของเนื้อสเต็ก วิธีการตัด หั่น และเต่งเนื้อสัตว์ วิธีการหมักเนื้อสัตว์ การจัดการตกแต่งจานอาหารให้น่าทาน เทคนิคการทำน้ำสลัด ให้มีคุณภาพที่ดี (น้ำสลัดไม่แยกตัว) เทคนิคการทำแซนวิช รวมถึงการบรรจุหีบห่อสำหรับขาย ต้นทุนการผลิต และการกำหนดราคาขาย 
11.00 - 12.00 ปฏิบัติ    การหั่น ตัดแต่งเนื้อสัตว์ เพื่อนำไปหมัก การล้างผักชนิดต่างๆ ให้สะอาด และให้สด 
13.00 - 17.00 ปฏฺิบัติ    การย่างเนื้อ และวิธีการสังเกตุความสุกของเนื้อ การทำสลัดน้ำข้น และน้ำสลัดใส่งา การจัดจานสลัด การจัดจานสเต็ก การทำแซนวิช และการบรรจุหีบห่อในลักษณะต่างๆ