โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP028 ซอสยอดฮิต 4 ชนิด : ซอสผัดไท ซอสสามรส ซอสเปรี้ยวหวาน ซอสส้มตำ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอาภรณ์ เจตนจันทร์
2. นายวริทศักดิ์ บุตราสอน
3. นางสาวกนกพลอย อบกลิ่น
4. นางสาวพัชรินทร์ บุ่ย
5. นางสาวปราณี อาภาพไพโรจน์
6. นางสุริภรณ์ การประเสริฐ
7. นางสาวมลฤดี​ พุกเนียม
8. นางสาวเพ็ญพิมล ฉัตรอำไพวงศ์
9. นางสาวกุลธ​นันท์​ ศิริพันธ์บุปผา​
10. นางสาวยุวลี ไชยวงศ์
11. นางสาวทัศมาตร ประยูรชาญ
12. นางสาวสุดหทัย สุขศรีวงศ์
13. นางสาวกัลป์ปภัส เห็มไธสง
14. นางสาวณิศรา จรดล
15. นางนิตยา_หลอดทอง
16. นายชนะชล จิตตรีรมณ์
17. นางสาวนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
18. นายยิ่งชีพ เกิดทองเล็ก
19. นางสาวศรัญญา จำปา
20. นางวันเพ็ญ ภู่เพชร
21. นางสาวเยาวดี เปาลานวัฒน์
22. นางเสาวลักษณ์ ตติยอภิธรรม
23. นางศิรประภา พานา
24. นางพัฐฏนีย์ ศาสตร์เวช
25. นายอภิทรัพย์ ผามัง
26. นางอรไท ศัฏเสน
27. นางสาววรวรรณ เงินทอง
28. นางสาวอัญชลี เกตุอภัย
29. นางนุชจรี พงษ์สุพรรณ์
30. นางสาวสุธาทิพย์ ทองเอม
31. นางสาววราภรณ์ ผลบุญ
32. นายถาวร พิพัฒนพันธ์​
33. นางสาวจริยา อังกุราภินันท์
34. นางสาววิไลพร วณิชาชีวะ
35. นางสาวอลิศา เคหะรมย์
36. นางสาวอรัญญา โพธิ์ประสระ
37. นางสาววไลภรณ์ วรรณสังข์
38. นางสาวณภัทร อรุณส่ง
39. นางสาวปฤณพัช ถิ่นนคร
40. นางสกาวรัตน์ พรหมมา
41. นางสาวพิชญา
42. นางจรีพร ต.เจริญสุขดี
อาจารย์ผู้สอน: พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: 4 ซอสยอดฮิต ได้แก่ ซอสผัดไท ซอสสามรส ซอสเปรี้ยวหวาน และซอสส้มตำ เป็นซอสที่ปรุงมาจากน้ำมะขามเปียกเป็นหลัก ซอสทั้ง 4 ชนิดถูกนำมาใช้ในการประกอบอาหารที่นิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การนำน้ำมะขามเปียกมาทำเป็นแม่ซอสต่างๆ เรียนรู้วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้ระยะเวลานาน และเรียนรู้เทคนิคการปรุงอาหารโดย
ไม่ใช้สิ่งปรุงรส ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00 บรรยาย หลักในการปรุงซอสจากน้ำมะขามเปียก วิธีการเก็บรักษาน้ำซอส 
11.00 - 12.00 ปฏิบัติ การทำซอสผัดไทย และซอสสามรส การทำก๋วยเตี๋ยวผัดไท ปรุงรสด้วยซอสผัดไท และการจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ 
13.00 - 17.00 ปฏิบัติ การทำซอสเปรี้ยวหวาน และซอสส้มตำ การปรุงอาหารด้วยซอสเปรี้ยวหวาน การปรุงส้มตำด้วยซอสส้มตำ และการจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ