โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP019 ข้าวแช่ (ตำรับชาววัง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจงกล พูลสวัสดิ์
2. นางสาวอรอุมา. มีเสือทอง
3. นายโสฬส สาหร่ายทอง
4. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
5. นางสาววชิรา ญาณอุบล
6. นายจักรพงษ์. บุญศิลป์
7. นางสาวพรพรรณ แก้วก่า
8. นางวิริยา. กิตตินันท์
9. นางสาวนฤมล กฤตยกุลเจริญ
10. นางสาวนัทธมน โฆษิตวิวัฒน์
อาจารย์ผู้สอน: สุนันทา ชาแสน และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: วิธีการทำข้าวแช่ และน้ำอบควันเทียนสำหรับใส่ข้าวแช่ พร้อมทั้งวิธีการทำกะปิทอด พริกหยวกสอดไส้นึ่ง หมูปลาเค็มทอด หัวผักกาดเค็มฝอยผัดหวาน ปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน การแกะสลักผักเบื้องต้น การจัดสำรับข้าวแช่ พร้อมวิธีการรับประทานข้าวแช่ที่ถูกวิธี การคิดต้นทุนและราคาขาย (กรณีจำหน่าย)
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม การทำข้าวแช่ การทำน้ำสำหรับใส่ข้าวแช่ การทำกะปิทอด การทำพริกหยวกสอดไส้นึ่ง การทำหมูปลาเค็มทอด การทำหัวผักกาดเค็มผัดหวาน และการทำปลาช่อนแห้งผัดหวาน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน: 09.00 - 12.00  บรรยาย  ความเป็นมาประวัติข้าวแช่ แนะนำอุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ แหล่งซื้อขาย ขั้นตอนการลงมือทำกับข้าวแช่แต่ละชนิด การหุงข้าว การขัดข้าว การเก็บข้าวแช่ การทำน้ำอบควันเทียน การเลือกซื้อเทียนอบ แนะนำดอกไม้แต่ละชนิดที่สามารถนำมาทำน้ำอบควันเทียน (สำหรับข้าวแช่) การเตรียมและลงมือปฏิบัติ แต่ละชนิดของกับข้าวแช่ ได้แก่ กะปิทอด หมูปลาเค็มทอด พริกหยวกสอดไส้นึ่ง หัวผักกาดเค็มผัดหวาน ปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน การแกะสลักผัก แนะนำเทคนิคขั้นตอนการเตรียมเพื่อจำหน่าย การจัดสำรับข้าวแช่เพื่อรับประทาน ตลอดจนวิธีรับประทานที่ถูกต้อง
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การหุงข้าวแช่ การทำน้ำอบควันเทียน การทำลูกกะปิทอด พริกหยวกสอดไส้นึ่ง หมูปลาเค็มทอด ผักกาดเค็มผัดหวาน ปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน
17.00 - 18.00  ปฏิบัติ  การแกะสลักผักแนมกับข้าวแช่ การจัดผัก การจัดสำรับข้าวแช่พร้อมเสิร์ฟ การจัดลงบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย การคิดราคาต้นทุน ราคาขาย