โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR229 งานช่างประดับมุก
อาจารย์ผู้สอน: นพพล โอฬาร และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,850 บาท + ค่าวัสดุ 2,300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป มีใจรักในงานศิลปะและมีความอดทน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: งานช่างประดับมุกเป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของงานช่างประดับมุกของไทย ซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของครูช่างไทยที่คิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานช่างประดับมุก และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างงานประดับมุก เป็นงานช่างที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และเป็นศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าควรธำรงรักษาไว้สืบไป ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การทำงานประดับมุกตั้งแต่ตัดเจียร์หอยมุกไปจนถึงการเลือกลวดลายมาทำงาน การเลื่อยฉลุมุกด้วยค้นเลื่อยหวายโบราณ ที่ปัจจุบันหาช่างที่ทำน้อยมากแล้ว ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างสรรค์งาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ และทำเป็นอาชีพต่อไปได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม หอยมุก ผ้าดำรองพื้นการทำงาน ไม้หางปลา ตัวหนีบจับ เลื่อยฉลุเหล็ก ใบเลื่อย ไม้บิดเปลี่ยนใบเลื่อย คีมปากจับชิ้นงาน ประคีบเล็ก หุ่นกล่องไม้ กระดาษทรายน้ำ ชุดตะไบเล็ก กระดาษสาญี่ปุ่น กาวลาเท๊กซ์ เกรียงโป๊วสี เกรียงผสมสี ไม้ขี้ผึ้ง แผ่นใส แผ่นชาร์ท
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: กาวอีฟ็อคซี่ A,B สีผสมเรซิ่น เครื่องขัด
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

วันแรก
          09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งมด สาธิตการทำงานช่างประดับมุก
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานฝึกหัดเลื่อยฉลุมุกตามแบบที่ให้

วันที่สอง
          09.00 - 16.00  ปฏิบัติ     งานฉลุมุกลงบนชิ้นงาน

วันที่สาม
         09.00 - 12.00  ปฏิบัติ     งานฉลุมุกลงบนชิ้นงาน
         13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานติดชิ้นงานลงบนหุ่นชิ้นงานพร้อมถมพื้น   

วันที่สี่
          09.00 - 12.00  ปฏิบัติ     งานขัดแต่งชิ้นงาน
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานเคลือบผิวหน้ามุกด้วย Crytal ici  สรุปผลงาน และแก้ไขชิ้นงาน