โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR229 งานช่างประดับมุก
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางพ.อ.หญิง กตัญชลี กุลนานันท์
2. นางสาวสมใจ เลิศสุวรรณรัชต์
3. นายณัฐนาท นพคุณวิจัย
4. นางสาวอิสริยา ธนังกูล
5. นายอนุรักษ์ อารีย์พงศา
6. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
7. นายวุฒิชัย สุภาไชยกิจ
8. นายณัฐกิตติ์ นิยพันธุ์
9. นายทินกร ศรีจิรโรจน์
อาจารย์ผู้สอน: นพพล โอฬาร และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,850 บาท + ค่าวัสดุ 2,300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป มีใจรักในงานศิลปะและมีความอดทน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: งานช่างประดับมุกเป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของงานช่างประดับมุกของไทย ซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของครูช่างไทยที่คิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานช่างประดับมุก และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างงานประดับมุก เป็นงานช่างที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และเป็นศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าควรธำรงรักษาไว้สืบไป ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การทำงานประดับมุกตั้งแต่ตัดเจียร์หอยมุกไปจนถึงการเลือกลวดลายมาทำงาน การเลื่อยฉลุมุกด้วยค้นเลื่อยหวายโบราณ ที่ปัจจุบันหาช่างที่ทำน้อยมากแล้ว ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างสรรค์งาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ และทำเป็นอาชีพต่อไปได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม หอยมุก ผ้าดำรองพื้นการทำงาน ไม้หางปลา ตัวหนีบจับ เลื่อยฉลุเหล็ก ใบเลื่อย ไม้บิดเปลี่ยนใบเลื่อย คีมปากจับชิ้นงาน ประคีบเล็ก หุ่นกล่องไม้ กระดาษทรายน้ำ ชุดตะไบเล็ก กระดาษสาญี่ปุ่น กาวลาเท๊กซ์ เกรียงโป๊วสี เกรียงผสมสี ไม้ขี้ผึ้ง แผ่นใส แผ่นชาร์ท
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: กาวอีฟ็อคซี่ A,B สีผสมเรซิ่น เครื่องขัด
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

วันแรก
          09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งมด สาธิตการทำงานช่างประดับมุก
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานฝึกหัดเลื่อยฉลุมุกตามแบบที่ให้

วันที่สอง
          09.00 - 16.00  ปฏิบัติ     งานฉลุมุกลงบนชิ้นงาน

วันที่สาม
         09.00 - 12.00  ปฏิบัติ     งานฉลุมุกลงบนชิ้นงาน
         13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานติดชิ้นงานลงบนหุ่นชิ้นงานพร้อมถมพื้น   

วันที่สี่
          09.00 - 12.00  ปฏิบัติ     งานขัดแต่งชิ้นงาน
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานเคลือบผิวหน้ามุกด้วย Crytal ici  สรุปผลงาน และแก้ไขชิ้นงาน