โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR228 งานประดับกระจำสีแบบโบราณ (กระจกเรียบ)
อาจารย์ผู้สอน: นพพล โอฬาร และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,750 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,850 บาท + ค่าวัสดุ 1,900 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป มีใจรักในงานศิลปะและมีความอดทน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การสร้างงานประดับกระจกสี ซึ่งจัดเป็นงานประณีตศิลป์แขนงหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความงามและคุณค่าของงานให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณลักษณะของกระจกที่มีสีในตัว มีความมันวาว และยังมีคุณสมบัติสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีเมื่อต้องกระทบแสงก่อให้เกิดความสวยงามคล้ายอัญมณี จึงนิยมนำมาตกแต่งบนส่วนประดับของสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรม และศิลปภัณฑ์ประเภทต่างๆ หากแต่ในปัจจุบันการสืบสานงานศิลปะแขนงนี้มีให้เห็นอยู่ไม่มากนัก ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม เพชรเขี้ยวงู (หางปลาตัดกระจก) ปากกาตัดกระจก กรอบรูปใช้ทำงานประดับกระจก กระจกสี ประคีบ ไม้โปรแทรกเตอร์ เทียนขี้ผึ้ง กระดานรองตัด กระดาษกราฟ กรรไกรเล็ก เกรียงโป๊วสี เกรียงผสมสี
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: กาวอีฟ็อคซี่ A,B
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

วันแรก
          09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด  สาธิตการทำงานตัดกระจกสีแต่ละแบบ
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานฝึกหัดออกแบบลวดลาย

วันที่สอง
          09.00 - 16.00  ปฏิบัติ     งานฝึกหัดตัดกระจกสีแต่ละชนิด  

วันที่สาม
          09.00 - 12.00  ปฏิบัติ     เริ่มลงอีฟ็อคซี่ ประดับกระจกในส่วนของกรอบ
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     งานฝึกหัดตัดกระจกสีแต่ละชนิด

วันที่สี่
          09.00 - 12.00  ปฏิบัติ     เริ่มลงอีฟ็อคซี่ ประดับกระจกในนส่วนของลวดลาย
          13.00 - 17.00  ปฏิบัติ     สรุปผลงาน และการทำงานอนุรักษ์งานกระจกสีแบบโบราณ