โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR221 เทียนซอยแว็ค (Soy Candle)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศศิวิมล​ ณราช
2. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
3. นางสาวพชรพร ปัญจะรสสา
4. นางเจษฎาพรรณ ปรองดอง
5. นางสาวรุจิรา ประฐม
6. นางสาวกฤษณา แหประสพโชค
7. นางสาวสราลี อินทปัญโญ
8. นางสาวธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช
9. นางสาววรานิษฐ์ ศุทธะเจริญทัศน์
10. นางสาวปุณณดา โพธิไสย
11. นางสาวศุภเรข ศุขเกษม
12. นางสาวเรืองณิชาพร วรรณกูลพงศ์
13. นางสาวNatwarittha paliyanan
14. นางสาวชนิกานต์ จิตตบุญเรือง
15. นางนวรัตน์ อัจฉริยวงศ์เมธี
อาจารย์ผู้สอน: รุจ ชุ่มเกษร
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การทำหล่อเทียนหอม ด้วยซอยแว็ค (Soy Wax) คุณสมบัติทางเคมีมีน้ำตาเทียนที่นุ่ม สามารถนำมาทาผิว แต่งกลิ่นตามที่ชอบ เปลวเทียนไม่สูงมาก อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลววัสดุ ที่ใช้ทำเทียน การชุบไส้เทียน การผสมสี การผสมน้ำหอมในการทำเทียน เป็นต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม ซอยแว็ค (Soy Wax) จากถั่วเหลือง จากข้าว วัสดุสำหรับการทำเทียน อาทิ แก้ว สี น้ำหอม ไส้เทียน เป็นต้น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์สำหรับการทำเทียน อาทิ หม้อต้มเทียน เตาไฟฟ้า ถาด ไดร์เป่าผม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  คุณสมบัติของซอยแว็ค (Soy Wax)จากถั่วเหลืองและข้าว ไส้เทียน สี น้ำหอม การคิดราคาต้นทุนการผลิต ราคาขาย แหล่งจำหน่ายวัสดุ และการทดสอบทางเคมี คุณและโทษของการจุเทียน
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ  การละลายเทียน และอัตราส่วนผสมในการทำเทียนซอยแว็ค