โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR184 ระบายสีน้ำขั้นสูง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิรินิต แซ่โค้ว
2. นางสาวพิณทิพย์ ภูนวกุล
3. นางสาวรัตนา อูปคำแดง
4. นางสมนึก ไหมดี
5. นางสาวศิริภรณ์ ปราโมทย์วิทยา
6. นางพิมพ์นารา โภคินอีคคภาคย์
7. นางมณีวรรณ รักวาทิน
8. นางสาวศิริพร ศิริกาญจนโรจน์
9. นางสาวอำนวย อาจโสม
10. นางสาวปารินันท์ รองโสภา
11. นางศิริรัตน์ วงศ์แก้ว
12. นางอนงค์ ทรรทุรานนท์
13. นางสาวนิภา วัธนเวคิน
14. นางสาวปิยวรรณ บุณยะวันตัง
15. นางสาวพวงรัตน์ บุญประสาน
16. นางสุมิตตา พงษ์ทอง
17. นางชื่นสุข นิมิหุต
18. นางอัญชลี เชียงกูล
19. นางสาวจามรีรัตน์ โตกมลธรรม
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.โกศล พิณกุล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท + ค่าวัสดุ 0 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ปฏิบัติการระบายสีภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ตามเทคนิคสีน้ำที่เน้นเทคนิคเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ตัวกันสี การเคลือบ เป็นต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดจากหลักสูตรระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น เช่น จานผสมสี 1 ชุด พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพสีน้ำ 300 g (15 * 22) กระดาษกาวทาน้ำ ไม้กระดานรองวาดไม้อัด พู่กัน เบอร์ 6-12 (แบบกลม) แปรงระบายน้ำ ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม 1 ก้อน กระดาษทิชชู่ ภาชนะใส่น้ำระบายสี เช่น ขันน้ำ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร มีดคัตเตอร์ ดินสอดำแบบ 2B สีน้ำ (แบบหลอด)
**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจเรียนสีน้ำขั้นสูงในคอร์สนี้ : เนื้อหาสาระทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียนโดยถือหลักของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
แผนการสอน:

วันแรก 
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพทะเล และภาพน้ำตก 
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพทะเล โขดหิน คลื่น เรือ ภาพน้ำตก แสดงโขนหิน ต้นไม้

วันที่สอง
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพโบราณสถาน และภาพดอกบัว
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพโบราณสถาน แสดงระยะใกล้-ไกล แสง-เงา ภาพดอกบัว แสดงการระบายกลีบซ้อน และพื้นหลัง เน้นใบบัว

วันที่สาม
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพดอกกุหลาบในแจกัน และภาพบึงบัว
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพดอกกุหลาบในแจกัน แสงดน้ำหนักแสง-เงา ภาพบึงบัว แสดงเงาสะท้อนในน้ำ

วันที่สี่
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้าภาพดอกหิรัญญิการ์ และภาพบ้านริมน้ำ
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพดอกหิรัญญิการ์ เน้นพื้นหลังให้ดอกสีขาวเด่นขึ้น ภาพบ้านริมน้ำ แสดงเงาสะท้อนบ้านในน้ำ