โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR184 ระบายสีน้ำขั้นสูง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.โกศล พิณกุล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท + ค่าวัสดุ 0 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ปฏิบัติการระบายสีภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ตามเทคนิคสีน้ำที่เน้นเทคนิคเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ตัวกันสี การเคลือบ เป็นต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดจากหลักสูตรระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น เช่น จานผสมสี 1 ชุด พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพสีน้ำ 300 g (15 * 22) กระดาษกาวทาน้ำ ไม้กระดานรองวาดไม้อัด พู่กัน เบอร์ 6-12 (แบบกลม) แปรงระบายน้ำ ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม 1 ก้อน กระดาษทิชชู่ ภาชนะใส่น้ำระบายสี เช่น ขันน้ำ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร มีดคัตเตอร์ ดินสอดำแบบ 2B สีน้ำ (แบบหลอด)
**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจเรียนสีน้ำขั้นสูงในคอร์สนี้ : เนื้อหาสาระทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียนโดยถือหลักของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
แผนการสอน:

วันแรก 
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพทะเล และภาพน้ำตก 
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพทะเล โขดหิน คลื่น เรือ ภาพน้ำตก แสดงโขนหิน ต้นไม้

วันที่สอง
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพโบราณสถาน และภาพดอกบัว
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพโบราณสถาน แสดงระยะใกล้-ไกล แสง-เงา ภาพดอกบัว แสดงการระบายกลีบซ้อน และพื้นหลัง เน้นใบบัว

วันที่สาม
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพดอกกุหลาบในแจกัน และภาพบึงบัว
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพดอกกุหลาบในแจกัน แสงดน้ำหนักแสง-เงา ภาพบึงบัว แสดงเงาสะท้อนในน้ำ

วันที่สี่
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้าภาพดอกหิรัญญิการ์ และภาพบ้านริมน้ำ
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพดอกหิรัญญิการ์ เน้นพื้นหลังให้ดอกสีขาวเด่นขึ้น ภาพบ้านริมน้ำ แสดงเงาสะท้อนบ้านในน้ำ