โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR183 ระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.โกศล พิณกุล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท + ค่าวัสดุ 2,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคเบื้องต้นการระบายสีน้ำ เช่น เปียกบนเปียก แห้งบนเปียก แห้งบนแห้ง เป็นต้น เป็นภาพทิวทัศน์ต่างๆ และดอกไม้นานาชนิด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: สีน้ำ 1 ชุด จานผสมสี พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพ กระดาษกาวทาน้ำ ไม้กระดานรองวาด
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ภาชนะใส่น้ำระบายสี เช่น ขันน้ำ 2 ใบ ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม 1 ก้อน กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร มีดคัตเตอร์ ดินสอดำแบบ 2B
***หมายเหตุ ควรลงทะเบียนเรียนต่อการระบายสีน้ำขั้นสูงจะช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบัติมากขึ้น
แผนการสอน:

วันแรก
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพทะเล และภาพทิวทัศน์ ต้นไม้
13.00 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพทะเล แสดงภาพท้องฟ้า คลื่น และโขดหิน ด้วยเทคนิคพื้นฐาน ภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ทางเดินจากเทคนิคแปรงกระทุ้งเป็นใบไม้ เป็นต้น

วันที่สอง
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพเรือประมง ภาพบ้าน และต้นไม้
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพเรือประมง แสดงเทคนิคการระบาย คลุมทั้งภาพ การเน้นน้ำหนักภาพ ภาพบ้าน และต้นไม้ แสดงเทคนิคการเน้นระยะใกล้-ไกล ของภาพ

วันที่สาม  
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพช่อดอกกุหลาบ และภาพช่อดอกเข็ม
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพช่อดอกกุหลาบ 1 ช่อ แสดงเทคนิคการระบายภาพช่อดอกเข็ม แสดงรอยพู่กันเป็นช่อดอก

วันที่สี่
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้าภาพดอกกล้วยไม้สีขาว และภาพดอกลิลลี่
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพดอกกล้วยไม้ แสดงภาพเน้นพื้นหลัง ภาพดอกลิลลี่ แสดงการระบายสีอ่อน-แก่ ที่ดอก