โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR183 ระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปริชลา เถาว์ศิริ
2. นางสาวรัตนา อูปคำแดง
3. นางกรกช มหายศปัญญา
4. นางสาวอำนวย อาจโสม
5. นางสาวดวงหทัย แพงจิกรี
6. นายสุรเกียรติ เกษมสุวรรณ
7. นางสาวปารินันท์ รองโสภา
8. นางศิริรัตน์ วงศ์แก้ว
9. นางสุมิตตา พงษ์ทอง
10. นางสาวพวงรัตน์ บุญประสาน
11. นางอนงค์ ทรรทุรานนท์
12. นางพิมพ์นารา โภคินอัคคภาคย์
13. นางสาวกาญจนา ทองมา
14. นางสาวจุฑามาศ คชสาร
15. นางสาวจามรีรัตน์ โตกมลธรรม
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.โกศล พิณกุล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท + ค่าวัสดุ 2,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคเบื้องต้นการระบายสีน้ำ เช่น เปียกบนเปียก แห้งบนเปียก แห้งบนแห้ง เป็นต้น เป็นภาพทิวทัศน์ต่างๆ และดอกไม้นานาชนิด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: สีน้ำ 1 ชุด จานผสมสี พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพ กระดาษกาวทาน้ำ ไม้กระดานรองวาด
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ภาชนะใส่น้ำระบายสี เช่น ขันน้ำ 2 ใบ ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม 1 ก้อน กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร มีดคัตเตอร์ ดินสอดำแบบ 2B
***หมายเหตุ ควรลงทะเบียนเรียนต่อการระบายสีน้ำขั้นสูงจะช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบัติมากขึ้น
แผนการสอน:

วันแรก
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพทะเล และภาพทิวทัศน์ ต้นไม้
13.00 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพทะเล แสดงภาพท้องฟ้า คลื่น และโขดหิน ด้วยเทคนิคพื้นฐาน ภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ทางเดินจากเทคนิคแปรงกระทุ้งเป็นใบไม้ เป็นต้น

วันที่สอง
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพเรือประมง ภาพบ้าน และต้นไม้
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพเรือประมง แสดงเทคนิคการระบาย คลุมทั้งภาพ การเน้นน้ำหนักภาพ ภาพบ้าน และต้นไม้ แสดงเทคนิคการเน้นระยะใกล้-ไกล ของภาพ

วันที่สาม  
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้ำภาพช่อดอกกุหลาบ และภาพช่อดอกเข็ม
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพช่อดอกกุหลาบ 1 ช่อ แสดงเทคนิคการระบายภาพช่อดอกเข็ม แสดงรอยพู่กันเป็นช่อดอก

วันที่สี่
08.30 - 12.30  บรรยาย  เทคนิคการระบายสีน้าภาพดอกกล้วยไม้สีขาว และภาพดอกลิลลี่
13.30 - 17.30  ปฏิบัติ  ภาพดอกกล้วยไม้ แสดงภาพเน้นพื้นหลัง ภาพดอกลิลลี่ แสดงการระบายสีอ่อน-แก่ ที่ดอก