โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR044 ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน พระพุทธรูปสุโขทัย
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรุ่งนภา วันดี
2. นางสาวปัทมา เพิ่มพานิช
3. นายสุทธิพงษ์ จิตกรีสร
4. นางศิลป์วไล สมณบุตร
5. นางสาวปนิตา คิ้ววงศ์งาม
6. นางสาวนิภา วัธนเวคิน
7. นายธนเสฏฐ์ เทียนวิบูลย์
8. นายณัฐกิตติ์ นิยพันธุ์
9. นางชมพูนุท ช่วงโชติ
10. นางตุ้ย ปิ่นปัก
11. นายโสฬส สาหร่ายทอง
12. นางกิ่ง​แก้ว​ โนสูงเนิน​
13. นายรุ่งฤทธิ์​ โนสูงเนิน​
14. นางสาวณชนัญ ภูมี
15. นายเกรียงไกร เปลี่ยนสีนวล
16. นางสาววไลภรณ์ วรรณสังข์
17. นายธนเสฏฐ์. เทียนวิบูลย์
18. นายอัฑฒ์ บุญเจริญ
19. นางสาวปาณิษา ขันติวงวาร
20. นางสาวฐิตากร. ด่านธนาวัฒน์วงศ์
21. นายศรันย์วิทย์ พวงศรี
อาจารย์ผู้สอน: นพพล โอฬาร และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,700 บาท (ค่าธรรมเนียม 600 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป มีใจรักในงานศิลปะและมีความอดทน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานปิดทองได้ด้วยตนเอง ตามกรรมวิธีแบบโบราณ โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติงานจริง การเลือกซื้อทองคำเปลว การปิดทองในลักษณะต่างๆ การปิดทองพระพุทธรูปบูชาด้วยยางมะเดื่อ การปิดทองโดยใช้สี Flex การปิดทองด้วยยางรักแบบโบราณ การคำนวณพื้นที่ในการปิดทอง การแก้ไข การซ่อมแซมส่วนที่ทองชำรุด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: พระพุทธรูปบูชาลงรักแล้ว (หล่อด้วยปูนซิเมนต์ยิปซั่ม ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว) พู่กันปิดทอง ทองคำเปลวคัด 100% สำลีก้อน
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: พู่กัน ยางมะเดื่อ สี Flex
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าสำหรับเช็ดพู่กัน ถุงมือยาง
** หมายเหตุ : ผู้อบรมควรตัดเล็บให้สั้น
แผนการสอน:

08.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานตามขั้นตอน สาธิตการปิดทองบนพระพุทธรูป
13.00 - 18.00  ปฏิบัติ  ปิดทองพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว หลวงพ่อโสธร หรือพระพุทธรูปเชียงแสน พระพุทธรูปสุโขทัย(ผู้อบรมได้ผลงานปิดทอง 1 องค์)