โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR044 ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน พระพุทธรูปสุโขทัย
อาจารย์ผู้สอน: นพพล โอฬาร และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,700 บาท (ค่าธรรมเนียม 600 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป มีใจรักในงานศิลปะและมีความอดทน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานปิดทองได้ด้วยตนเอง ตามกรรมวิธีแบบโบราณ โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติงานจริง การเลือกซื้อทองคำเปลว การปิดทองในลักษณะต่างๆ การปิดทองพระพุทธรูปบูชาด้วยยางมะเดื่อ การปิดทองโดยใช้สี Flex การปิดทองด้วยยางรักแบบโบราณ การคำนวณพื้นที่ในการปิดทอง การแก้ไข การซ่อมแซมส่วนที่ทองชำรุด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: พระพุทธรูปบูชาลงรักแล้ว (หล่อด้วยปูนซิเมนต์ยิปซั่ม ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว) พู่กันปิดทอง ทองคำเปลวคัด 100% สำลีก้อน
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: พู่กัน ยางมะเดื่อ สี Flex
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าสำหรับเช็ดพู่กัน ถุงมือยาง
** หมายเหตุ : ผู้อบรมควรตัดเล็บให้สั้น
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานตามขั้นตอน สาธิตการปิดทองบนพระพุทธรูป
13.00 - 18.00  ปฏิบัติ  ปิดทองพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว หลวงพ่อโสธร หรือพระพุทธรูปเชียงแสน พระพุทธรูปสุโขทัย(ผู้อบรมได้ผลงานปิดทอง 1 องค์)