โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG028 การจัดสวนขวดแก้ว
อาจารย์ผู้สอน: รุจ ชุ่มเกษร
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการจัดสวนในขวดแก้ว เพื่อการรักษาพันธุ์พืช ให้โตช้ากว่าปกติ 10 เท่า ด้วยการควบคุมความหนาแน่นในขวด โดยการรักษาความชื้น ซุปเปอร์มอส ด้วยต้นไม้ในร่ม
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ขวดแก้ว ปากคีบ ช้อนโค้ง อุปกรณ์ตกแต่งสวน มอสสด มอสแห้ง ต้นไม้ หินเกล็ด หินภูเขาไฟ ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกร ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  โครงสร้างการวางดิน และดินแต่ละชนิดที่นำมาใช้ปลูกต้นไม้  วัสดุลงก้นแก้วรักษาความชื้น การเลือกใช้แก้ว และประเภทของต้นไม้ ดิน ปุ๋ย 
11.00 - 16.00  ปฏิบัติ     การสร้างแบบ  การขึ้นโครงงาน การจัดสวนในขวดแก้ว