โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG027 การใช้งานเครื่องตั้งเวลาการให้น้ำอัตโนมัติ
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 900 บาท (ค่าธรรมเนียม 650 บาท + ค่าวัสดุ 250 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-24 คน
สถานที่อบรม: อาคารปฏิบัติการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การให้น้ำสำหรับสวนหย่อม อุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบน้ำ อุปกรณ์สำหรับการตั้งเวลาการให้น้ำ การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว การควบคุมการปิด-เปิดผ่านมือถือ การควบคุมการเปิดปิดเครื่องสูบน้ำ การต่อท่อและอุปกรณ์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: โซลิยอนล์วาล์ว ท่อพีอี อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ วาล์ว พีอี เครื่องตั้งเวลาแบบไฟฟ้า 220 โวล์ท ข้อต่อพีวีซี เครื่องตั้งเวลาแบบ 24 VAC เครื่องตั้งเวลา Sonoff รีเลย์ หม้อแปลงไฟ 220-24 VAC เทปพันสายไฟและสายไฟ เทปพันเกลียว สว่านไร้สาย ท่อพีวีซี ขนาด ½ และ ¾ นิ้ว กาวทาท่อพีวีซี มัลติมิเตอร์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
08.30 - 10.30  บรรยาย  ส่วนประกอบของระบบน้ำ อุปกรณ์สำหรับระบบตั้งเวลา
10.30 - 16.30  ปฏิบัติ    เครื่องตั้งเวลาแบบมีวาล์วในตัว เครื่องเวลาแบบไฟ 220 โวล์ท เครื่องตั้งเวลาควบคุมโดยใช้แอพบนมือถือ การทำงานของโซลินอยด์ การต่อสายสำหรับรีเลย์ การต่อท่อแบบพีวีซี แบบสวมเร็ว และแบบพีอี