โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG027 การใช้งานเครื่องตั้งเวลาการให้น้ำอัตโนมัติ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวชนิสรา โสกันต์
2. นายสุภชัย ปกป้อง
3. นางวรรณทิตย์ กิจดี
4. นายกสิณภูเดช ผกผ่า
5. นางสาวณัฐวิมล บ่อโพธิ์
6. นายวีระพล จิรปิติ
7. นางนันทนา จึงสมศรี
8. นางสาววรางคณา เกิดกมลคุปต์
9. นายเสมา บุญมาก
10. นายนพณัช บำรุงกิจ
11. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญส่ง
12. นางชลิดา เพ็ชรสิงห์
13. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
14. นางสาวอภิรดี ยอดเทียน
15. นายณัฐดนัย งามแสง
16. นายศราวุธ สัตตะชัยบุตร
17. นายนิติ เลขวิสุทธิ์
18. นายสรายุทธ สวนสำราญ
19. นายรักษ์ สหัสโยธิน
20. นางสุกัลยา อารมย์เสถียร
21. นายยุทธดุลย์ - ตุลยลักษณ์
22. นายเศกสรรค์ เดชพลกรัง
23. นายธนา ต้นประเสริฐ
24. นายอภิพัธน์ น้อยเสงี่ยม
25. นางสาวกุศลิน ธรรมเจริญกิจ
26. นายแสงเพชร
27. นางสาวกาญจนา ฤทธาพรม
28. นายอุเทน เกตุหัวร้อง
29. นายธนวัฒน์. มังดินดำ
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 650 บาท + ค่าวัสดุ 200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-24 คน
สถานที่อบรม: อาคารปฏิบัติการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การให้น้ำสำหรับสวนหย่อม อุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบน้ำ อุปกรณ์สำหรับการตั้งเวลาการให้น้ำ การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว การควบคุมการปิด-เปิดผ่านมือถือ การควบคุมการเปิดปิดเครื่องสูบน้ำ การต่อท่อและอุปกรณ์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: โซลิยอนล์วาล์ว ท่อพีอี อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ วาล์ว พีอี เครื่องตั้งเวลาแบบไฟฟ้า 220 โวล์ท ข้อต่อพีวีซี เครื่องตั้งเวลาแบบ 24 VAC เครื่องตั้งเวลา Sonoff รีเลย์ หม้อแปลงไฟ 220-24 VAC เทปพันสายไฟและสายไฟ เทปพันเกลียว สว่านไร้สาย ท่อพีวีซี ขนาด ½ และ ¾ นิ้ว กาวทาท่อพีวีซี มัลติมิเตอร์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
08.30 - 10.30  บรรยาย  ส่วนประกอบของระบบน้ำ อุปกรณ์สำหรับระบบตั้งเวลา
10.30 - 16.30  ปฏิบัติ    เครื่องตั้งเวลาแบบมีวาล์วในตัว เครื่องเวลาแบบไฟ 220 โวล์ท เครื่องตั้งเวลาควบคุมโดยใช้แอพบนมือถือ การทำงานของโซลินอยด์ การต่อสายสำหรับรีเลย์ การต่อท่อแบบพีวีซี แบบสวมเร็ว และแบบพีอี