โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุตถิภัส รัตนมาลานุกูล
2. นางสาวณัฐชา อู่คงคา
3. นางสาวฐิติกาญจน์
4. นายไพรัตน์ วัดน้อย
5. นางสาวบงกช พิศอ่อน
6. นางสาววราภรณ์ บุญน้อม
7. นางสาววันวิสาข์ พีระไพศาลทรัพย์
8. นางสาววรัญญา บุญน้อม
9. นางสาววราภรณ์ สรรพา
10. นายธนิต​ คุ้มปากพิง
11. นางสาวสายพิณ รัตนชลธาร
12. นางสาวเบ็ญจวรรณ สิริแสง
13. นายกสิณภูเดช ผกผ่า
14. นายถวัลย์ ตั้งลิตานนท์
15. นางดำรงค์ศักดิ์ ศรีฟ้า
16. นายเฟรโดส เพ็ชร์นูร์
17. นายพีรพล แผ้วพลสง
18. นางสาววิมลรัตน์ เกษมทรัพย์
19. นางสาวอัจฉราพร สุทธิสานนท์
20. นายสมชาย เตมียสถิต
21. นางสาวธรารัตน์ นิยมธรรมชาติ
22. นายสรายุทธ สวนสำราญ
23. นางสาวณฐา พงษ์ศาศวัต
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิกกา หงส์เจริญกุล
2. นางสาวชณัศญา เจียรพฤฒิเวศน์
3. นายขวัญ ริมศรีสนิท
4. นางสาวณฐา พงษ์ศาศวัต
5. นางสาวศศิธร กุวังคดิลก
6. นางสาวเตือนใจ เอกรัชตพันธุ์
7. นางสาวณัฐกานต์ วัฒนะน้อย
8. นางสาวศิริวรรณ ศรีศักดิ์เลขา
9. นายปิยะพล สุภาแดง
10. นายพงศธร คล้ำชื่น
11. นายศุภกิจ รัตถิวัลย์
12. นายชาตินันท์ นาคสมบูรณ์
13. นางนพศรัย ชินวรากร
14. นางสาวพัชรี แวงโสธรณ์
15. นางสาวธันยดา คล้ายช่องลม
16. นายวรชัย สุธาพจน์
17. นายกฤต นามเกิด
18. นายวิวัฒน์ เกตุฟัก
19. นางสาวสุชาดา คุณเล็กสม
20. นายฉัตรชัย กลิ่นจันทร์หอม
21. นายสิบทิศ ชมงาม
22. นางสาวรัชนีวรรณ ปั้นประสม
23. นายอดุลย์ศักดิ์ รัตนเสวก
24. นายวสันต์ สิขเรศ
25. นายสรายุทธ สวนสำราญ
26. นายพรชัย นิลประภา
27. นายธนิตศักดิ์ื อิงคะกิตติโรจน์
28. นางสาวบัวลม ใจแก้ว
29. นางสุภาพร คุ้มวงศ์สกุล
30. นางสาวจารุวรรณ สายสิงห์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวสันต์ สิขเรศ
2. นางสาวกันตณัฎฐ์ วิรุฬห์ศรี
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญส่ง
4. นายกฤษดา เศียรสมาน
5. นายธนากร ลิมปิวรรณ
6. นางสาววิภาวี
7. นางสาวชนิสรา โสกันต์
8. นางสาวบัวลม ใจแก้ว
9. นางอัญชลี ทรงวิทย์ชุติ
10. นางสาวสุมาลิ จิตอนุรักษ์
11. นางสาวกัลป์ปภัส เห็มไธสง
12. นางมาลัย ​เฟื่องชูนุช
13. นางสาวศิริเพ็ญ ลาภเกียรติถาวร
14. นางสาวสุพัจนา​ ลิ่มวงศ์
15. นายนนท์ธวัช นันท์แก้วโตนิธิ
16. นางสาวอภิมดา คันฉาย
17. นายมโน อุ่นเสนีย์
18. นางสาวกุศลิน ธรรมเจริญกิจ
19. นางสาวณภาณี มัทมิฬ (สมปอง ชัยฤทธิ์)
20. นายชวลิต สวรรค์คำธรณ์
21. นายสรายุทธ สวนสำราญ
22. นางสาวปรีดา สมรูป
23. นายภูษิต พงษ์ริยวัฒนา
24. นางสาวกัญชลิกา เมฆารัตน์
25. นายยงยุทธ พงสาลี
26. นางสาวณัฐธยาน์ แสงงาม
อาจารย์ผู้สอน: สุดารัตน์ วรคุณาภรณ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีที่ดินในการลงมือปฏิบัติ, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การออกแบบพื้นที่สำหรับสวนเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเน้นการทำงานร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้แนวทางการเลือกที่ดิน การแบ่งสัดส่วนให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของที่ดิน และการปรับปรุงพื้นที่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในการสร้างปัจจัยสี่สำหรับครอบครัวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์ในการออบแบบ กระดาษ A3 ชุดดินสอสี กบเหลาดินสอ และยางลบ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ตำแหน่งพิกัด และสำเนาโฉนดของพื้นที่ ที่ต้องการออกแบบ
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่ การแบ่งพื้นที่เพื่อจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม
10.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบและ ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
13.00 - 15.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ในเรื่อง แดด ลม และฝน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่

วันที่สอง
09.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในพื้นที่ในเรื่องน้ำและดิน วิธีการปรับปรุงดินด้วยเทคนิคตามธรรมชาติ
13.00 - 15.00  บรรยาย  แนวทางการจัดการพื้นที่ เทคนิคการปลูกพืชโดยให้ธรรมชาติช่วยทำงาน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยและ สวนเกษตรผสมผสาน