โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG025 ปลูกผักแบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสารัช เกียรติกมลกุล
2. นางสาวธิรินทร นันทโรจนาพร
3. นายดลเทพ สิริปัญญากลุ
4. นางสาวธนัชญา ธนพลังกร
5. นายนันทพร มีทีปี
6. นางสาวปัทมา เพิ่มพานิช
7. นางสาววรางคณา เกิดกมลคุปต์
8. นายมิตรชัย อาษาเสนา
9. นางสาวอภิรดี ยอดเทียน
10. นางสาวกุศลิน ธรรมเจริญกิจ
11. นางสาวณพาณี มัทมิฬ
12. นายนันทวัช พรหมดา
13. นางอัญชลี ทรงวิทย์ชุติ
14. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
15. นางวันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์
อาจารย์ผู้สอน: ศรัณย์ หงษาครประเสริฐ
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลง รวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ภาชนะลังพลาสติก ตะกร้า สายไฟ สายยาง แผงโซลาร์เซล
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน:
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องเขียน
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  การปลูกผักแบบประหยัดพลังานด้วยโซล่าร์เซล การปลูกผักด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลาย การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลงรวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การปลูกผักแบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล