โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG025 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล
อาจารย์ผู้สอน: ศรัณย์ หงษาครประเสริฐ
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลง รวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ภาชนะลังพลาสติก ตะกร้า สายไฟ สายยาง แผงโซลาร์เซล
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน:
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องเขียน
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังานด้วยโซล่าร์เซล การปลูกผักด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลาย การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลงรวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล