โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG024 การปรับปรุงพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
2. นายศรันย์วิทย์ พวงศรี
3. นายนิกม์ แสงศิรินาวิน
4. นางสาวกันณาภัสร์ จิรพิสิฐกุล
5. นายศุภกร ฉิมวารุณ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนิต ขันติธรางกูร
2. นายทศพล เวชยโสภณ
3. นางสาวณัฐวิมล บ่อโพธิ์
4. นางสาวปราณี เสนีย์
5. นางสาวพิชนิตา ศีลสัตย์
6. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
7. นายการุณ สุจริตประภากร
8. นายสายพันธ์ นันทบุตร
9. นายพิเชษฐ์ ไพโรจน์
10. นายธนิต ขันติธรางกูร
11. นายณรงค์ฤทธิ์ หลอดศิริ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,350 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,350 บาท + ค่าวัสดุ 2,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ให้รู้จักวิธีการ และขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขยายพันธุ์พืช เช่น เทคโนโลยีการผลิตต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ รวมทั้งวิธีการผสมเกสรกล้วยไม้ การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ การปั่นตากล้วยไม้ ในสภาพปลอดเชื้อ
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ต้นกล้วยไม้ กล้ากล้วยไม้ ไม้ขวด อาหารวุ้นเพาะเมล็ด ต้นกล้วย จุก ฟอยด์ ตะกร้ากล้วยไม้
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ เครื่องเขย่า หม้อนึ่งความดันไอน้ำ เตาไฟฟ้า สารเคมีต่างๆ อุปกรณ์ย้ายเนื้อเยื่อ วัสดุที่ใช้เตรียมอาหาร
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องเขียน สมุดโน๊ต หน้ากากอนามัย
แผนการสอน:
วันแรก 
09.00 - 12.00  บรรยาย เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธุ์พืช ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์ ธาตุอาหารและอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นตอนการเตรียมสารละลายเข้มข้น การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อาหารเหลว, วุ้น) 
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ การเตรียมสารละลายเข้มข้น  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อาหารเหลว, วุ้น)

วันที่สอง
09.00 - 10.00  บรรยาย เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ การย้ายเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การผสมเกสรกล้วยไม้ การเพาะเมล็ด
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนกล้วยไม้ การตัดชิ้นส่วนกล้วยไม้ การออกขวด

วันที่สาม
09.00 - 10.00  บรรยาย เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้  ขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ การเลือกหน่อกล้วย  การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนกล้วย
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ การย้ายกล้าออกปลูก
15.00 - 16.00  บรรยาย ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  สรุปเนื้อหา