โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพรรณี ปวนทา
2. นายธนากร ลิมปิวรรณ
3. นายนพพล ชมภูคำ
4. นายฉัตรชัย กลิ่นจันทร์หอม
5. นางจิรา แสงอุดมพร
6. นายสมบูรณ์ พุทธา
7. นายธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
8. นายคมวิทย เทียมเวช
9. นางสาวเรณู สอนตาง
10. นางสาววนารัตน์ กรอิสรานุกูล
11. นายรังสรรค์​ เขมปัญญา
12. นายพรชัย นิลประภา
13. นางสาวกุลชญา​ ปั้นลายนาค
14. นายประสาน ประเสริฐวิทย์
15. นายธนิตศักดิ์ื อิงคะกิตติโรจน์
16. นายวรากร สว่างไพร
17. นายสามารถ อาดำ
18. นางสาวปานใจ จิรานุภาพ
19. นางสาวกาญจนา ฤทธาพรม
20. นายรุ่งโรจน์ ไตรสูงเนิน
21. นางสาวนิสญา สมชาติ
22. นางสาวปลิดา ธราวรพงศ์
23. นางสาวจุฑาวิทย์ รอดไฝ
24. นางสาวปาริชาติ นามบุตรดี
25. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 5,950 บาท (ค่าธรรมเนียม 2,750 บาท + ค่าวัสดุ 3,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เกษตรกรที่มีความประสงค์จะออกแบบระบบการให้น้ำ หรือระบบที่มีอยู่เดิมแล้วแต่ต้องการ ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ตึกคณะเกษตร เรือนปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การจัดการน้ำในระดับไร่นา ศึกษาสรีรวิทยาของพืชและการให้น้ำพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกระบบน้ำเพื่อการเกษตรโดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน การให้น้ำผ่านระบบท่อแรงดันเพื่อจ่ายน้ำไปยังทรงพุ่มบริเวณเขตรากของพืช ชนิดของหัวจ่ายน้ำและการเลือกใช้ การคำนวณและเลือกใช้ขนาดท่อและเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม หาอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำเพื่อการคำนวณออกแบบระบบการให้น้ำอย่างถูกต้อง ศึกษาระบบการจัดแบ่งรอบเวรการให้น้ำที่ดีเพื่อลดต้นทุนการติดตั้งระบบการให้น้ำและช่วยลดปัญหาการจ้างแรงงาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย หัวมินิสปริงเกลอร์ หัวน้ำหยด เทปน้ำหยด ตัวเจาะท่อ 3 และ 4 มม. หัวพ่นหมอก ตัวอุดพีอี กระเป๋าผ้า ชุดเครื่องเชียน ฯลฯอาหารว่างและอาหารกลางวัน
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ ข้องอ วาล์ว สว่านไร้สาย ท่อพีอี ขนาด 20 มม. ชุดสาธิตการซึมน้ำ ชุดสาธิตการระเหยของน้ำ ชุดแผงวงจรสาธิตการสูญเสียในท่อชุดสาธิตเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องคิดเลข และนำแบบผังแปลงเกษตร ประกอบ การปลูกพืช ลักษณะการปลูก แหล่งน้ำ รายละเอียด ประกอบอื่นๆ เช่น ลักษณะพื้นฐาน
แผนการสอน:
วันแรก
08.30 - 12.00  บรรยาย  ระบบน้ำเพื่อการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช และอากาศ
13.00 - 14.30  ปฏิบัติ    การวัดระเหยน้ำจากถาดวัดการระเหย การคำนวณความต้องการการใช้น้ำของพืช การคำนวณความต้องการน้ำของพืช
14.30 - 17.30  บรรยาย  การคำนวณความต้องการการใช้น้ำของพืช การคำนวณความต้องการน้ำของพืช

วันที่สอง
08.30 - 12.00  บรรยาย  สรีรวิทยาของพืชและการให้น้ำพืช คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ    การวัดอัตราการซึมน้ำของดิน การหาหน้าตัดการซึมน้ำของดิน การวัดความชื้นในดิน Tensiometer และตู้อบ
15.00 - 17.30  บรรยาย  อัตราการซึมน้ำของดิน ความต้องการน้ำของพืช

วันที่สาม  
08.30 - 12.00  บรรยาย  การผลิตพืชอินทรีย์ 
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ    การวัดอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำ การไหลของน้ำผ่านท่อ ข้อต่อ และข้องอ องค์ประกอบระบบการให้น้ำ  
15.00 - 16.30  บรรยาย  ชนิดของหัวจ่ายน้ำและการเลือกใช้ 
16.30 - 17.30  ปฏิบัติ    การคำนวณการสูญเสียของความดันของน้ำในท่อ ความดันและการไหลของน้ำในท่อ การเลือกหัวจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับพืชปลูกและคุณสมบัติของดิน

วันที่สี่ 
08.30 - 12.00  ปฏิบัติ    การวางผังแปลง การแบ่งโซน
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ    การคำนวณหาขนาดท่อแขนง ออกแบบการวางผังแปลง และการแบ่งโซน
15.00 - 17.00  บรรยาย  การเลือกขนาดท่อประธาน และรองประธาน เครื่องสูบน้ำและการเลือกใช้ การบำรุงดูแลรักษาระบบ