โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอัญชลี ทรงวิทย์ชุติ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ส.
3. นายเอกวุฒิ บุษปวรรธนะ
4. นางสาวชณัญชิดา วงศ์ถาวร
5. นางสาวกัลป์ปภัส นันท์แก้วโตนิธิ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ลาภเกียรติถาวร
7. นายPhornchai Nilprapha
8. นายสมชาย ช้างน้ำ
9. นายเมตไตรย สุวรรณวัฒกี
10. นางสาวพิลาสินี สาหร่ายทอง
11. นายทรัพย์ประเสริฐ บูรณะ
12. นางสาวเรณู สอนตาง
13. นางสาวเพลินพิณ ทัพมงคล
14. นายสมเกียรติ อินทมี
15. นายฉัตรชัย กลิ่นจันทร์หอม
16. นางสาวสุพัจนา ลิ่มวงศ์
17. นางสาวสุกัญญา สุริโย
18. นางสาวกรกนก วงศ์เมทา
19. นายมโน อุ่นเสนีย์
20. นายดลเทพ สิริปัญญากุล
21. นางสาวชุลีพร สังข์มะนะ
22. นางสาวกุศลิน ธรรมเจริญกิจ
23. นายีพีรวัจน์ ชูเพ็ง
24. นางสาวปิยะธิดา เมฆากุล
25. นางสาวสุมาลิ จิตอนุรักษ์
26. นางมาลัย​ เฟื่องชูนุช
27. นายพิศิษฐ์ จิรเสฐโภคิน
28. นางสาวปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง
29. นางสาวบุญญดา นิลสถาพร
30. นางสาวณภาณี มัทมิฬ
31. นางสุธานิธิ กมลวัฒน์
32. นายกิตติศักดิ์ กมลวัฒน์
33. นายพัทยศ อ้นทองทิม
34. นายนนท์ธวัช นันท์แก้วโตนิธิ
35. นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ
36. นางสาวพิมพ์วิภา สุขวารี
37. นางรังสิมา มิตรโกสุม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรัตนา อูปคำแดง
2. นายพงศธร คล้ำชื่น
3. นางสาวปานใจ จิรานุภาพ
4. นายสุธิพงศ์ จงไกรจักร
5. นางสาวปณัสนันท์ คำกลิ้ง
6. นางนงลักษณ์ พึ่งสม
7. นางสาวชมพูนุช อาคมศิลป์
8. นายภูษิต พงษ์ริยวัฒนา
9. นางสาววัชรี พานิชนาวา
10. นางสาวพรรณี ปวนทา
11. นางฐิติพร ราชโหดี
12. นางสาวอารีรัตน์ มาหินกอง
13. นางสาวณัฐริกาญจน์ ทองสมบูรณ์
14. นางสาวกิติยา โต๊ะทอง
15. นางสาวเปรมจิต แหประสพโชค
16. นายเชาว์รินทร์ เทียมหงษ์
17. นางสาวนุศรา บูชา
18. นางสาวณัฐศศิ พึ่งพินิจ
19. นายอนุชิต วงค์ค้าคล่อง
20. นางสาวกรรัก พงษ์เฉลิม
21. นายบัณฑิต เนียมทันต์
22. นางสาววนิดา วิจิตรรตนากร
23. นายตะวันชาย แตงทับทิม
24. นายปกรณ์ อิสริโยดม
25. นางนิราวรรณ กาญจนกังวาฬกุล
26. นางสาวอรวรรณ. เครือคุณ
27. นางสาวกฤษณา แหประสพโชค
28. นางสาวชลธิชา ชัยศิริรัตน์
29. นางสาววัลลภา เรืองเดช
30. นายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์
31. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
32. นางสาวรัตนา อูปคำแดง
33. นางสาววริฐฐา หงษ์กลาง
34. นางสาวพาณี แสงอรุณ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปิยวรรณ อำมฤตโชติ
2. นางศิริพรรณ มีหิรัญ
3. นางสาวเนตรชนก แตงทับทิม
4. นางสาวณัฐวิมล บ่อโพธิ์
5. นายสรโสภณ เกียรติอัครพล
6. นายเกรียงไกร แดนเจริญไพศาล
7. นางสาวสรรัตน์ หงษ์ทอง
8. นางสาวเปรมชนัน ชมภูวิเศษ
9. นางสาวเบญจวรรณ อิ่มทรัพย์
10. นายอำนาจ กุลสุทธิดำรงพร
11. นายธีระพงศ์ เจริญปรุ
12. นายชูชัย ลุนวิรัตน์
13. นายฐานันดร์ คงสิทธิ์ธนกร
14. นายนรเศรษฐ์ พรเนตร
15. นางสาวนเรศ บางศิริ
16. นายชัยภัทร รัตนพันธ์
17. นายประชา อธิคมปัญญาวงศ์
18. นายอธิภัทร วิชระอนนท์
19. นายเศกสรรค์ เดชพลกรัง
20. นางสาววราพร วรานนท์
21. นายนราธิป​ งามแสง
22. นายถมทอง วรพรรณเดช
23. นายวรัท​ แก้ววิเศษ
24. นางเพ็ญพร สว่างพานิช
25. นายยุทธนา สว่างพานิช
26. นางสาวกนกวรรณ พรงาม
27. นางสาวลิปิการ์ หิรัญธนกิจจากุล
28. นางพรนภา สาโรจน์วงศ์
29. นางปริชาติ เปี่ยมเปรมสุข
30. นายเกียรติศักดิ์ เหมกรณ์
31. นายณรงค์ศร เพชรมรกต
32. นางสาวนิสญา สมชาติ
33. นางสาวภรพสร ฟุ้งเฟื่อง
34. นางน้ำอ้อย ทวิวัฒนะ
35. นายสุวิทย์ พันธุ์กำเนิด
36. นายจำลอง สมใจมาก
37. นางสุกัญญา ชํสุ่น
38. นางสาวพิมพ์นภัส กลิ่นบัว
39. นางสาวฉัตรแก้ว หอมหวล
40. นางสาวธัญวรัตน์ คงดี
41. นายวรพร หยาดผกา
42. นางสาวสุภัค เพ็งปาน
43. นางกัญชนก สุขานุศาสตร์
44. นางสาวรัชนีย์ ตั้งจรูญวาณิชย์
45. นายสมพงษ์ กาฬภักดี
46. นางสาววรวรรณ เงินทอง
47. นายวิริยะ อินทรแสง
48. นางธัญทิพย์ ฐิติวัฒนานันท์
49. นายธนวัฒน์ มังดินดำ
อาจารย์ผู้สอน: นลินรัตน์ อัมพวานนท์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,350 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 400 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบัน คือ การทำการเกษตรแบบธรรมชาติ หรือการทำเกษตรแบบดั้งเดิมนั่นเอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี แต่เน้นการปรับเปลี่ยน-แก้ไขฟื้นฟูสภาพดิน จัดการพื้นที่ด้วยวัสดุที่มีอยู่ให้เกิดเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยองค์ความรู้ และวิธีการ วิชานี้จึงมุ่งเน้นหลักการและวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ กล่าวคือ ปรับปรุงดูแลตั้งแต่การทำดิน ทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทำยากำจัดศัตรูพืช เช่นโรค และแมลง รวมตลอดจนถึงการจัดการพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่อิงองค์ความรู้ให้เนื้อหาสอดคล้องกับการทำการเกษตรแบบประยุกต์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเกษตรกร ยุค 4.0 ที่ต้องอาศัยแนวทาง และเงื่อนไขต่างๆ ทั้งให้ความรู้เรื่องการทำเครื่องอุปโภคในครัวเรือน เพื่อการพึ่งพาตนเอง เช่น การทำน้ำยาซักผ้า-ล้างจาน แชมพู สบู่เหลว และยาสีฟัน จากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยหวังให้สิ่งที่ถ่ายทอดในเนื้อหาวิชาจะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจในแนวทางของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเรื่องของความยั่งยืนอย่างแท้จริง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ (EM) ขวดบรรจุ มะกรูด มะละกอ ไข่ไก่ สาร N70, AD25 น้ำผึ้ง นมจืด น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น ดอกอัญชัน กลิ่นสังเคราะห์ (ซันซิล, มะนาว, กล้วยไม้สปา, กล้วยไม้) มูลวัว แกลบดำ รำละเอียด ขุยมะพร้าว ดินป่น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หม้อ มูลิเน็กซ์ ถังน้ำ พาย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  ความรู้เบื้องต้นและความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน การบูรณาการความรู้และปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง
10.00 - 11.00  ปฏิบัติ  การทำเครื่องอุปโภค (น้ำยาซักผ้า ล้างจาน ยาสีฟันสมุนไพร)
11.00 - 12.00  บรรยาย  วิธีการและหลักการดูแลแปลงหรือพื้นที่(เตรียมดิน ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน) การเก็บเมล็ดพันธุ์ และการปลดล็อคเมล็ดพันธุ์
13.00 - 15.00  บรรยาย  การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อผักสุขภาพ และเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของพืช
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ  ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ดินเพาะ ดินปลูก

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  ปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อการเกษตร
        จุลินทรีย์หน่อกล้วย  -  บำรุงดิน
        ปุ๋ยไข่                 -  บำรุงต้น
        ปุ๋ยจานด่วน          -  บำรุงผล
        ปุ๋ยปลา               -  เร่งราก/เร่งดอก
        มูลค้างคาว           -  เร่งสี/ความหวาน
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ - ยากำจัดโรคและแมลง
13.00 - 14.00  บรรยาย  ความรู้เรื่องการทำนาข้าวในพื้นที่จำกัด(สำหรับคนเมือง) การทำนาในพื้นที่ทั่วไป (การทำนาในห้องเรียน) การจัดพื้นที่นา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในแปลงนา การปลูกพืชบนคันนา เพื่อระบบนิเวศน์
14.00 - 15.00  บรรยาย  โรคและแมลงศัตรูพืช/วิธีการป้องกันและกำจัด
15.00 - 16.00  บรรยาย  ปุ๋ยคอกอินทรีย์สั่งตัด (ปุ๋ยคอกสูตรต่างๆ เพื่อใช้กับพืชชนิดต่างๆ ให้เหมาะสม)
16.00 - 17.00  บรรยาย  สรุปเนื้อหา และตอบคำถาม