โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
2. นางสาวรตยา จุมปาทอง
3. นายณัฐวุฒิ นุชนาคา
4. นางสาวปนิตา คิ้ววงศ์งาม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
2. นางสาวอริยา​ คงสาตรา
3. นางสาวณพาณี มัทมิฬ
4. นายวรวุฒิ บัวรุ่ง
5. นางสาวรัชต์ฐิตานันท์ ชูสวัสดิ์
6. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
7. นายนรเศรษฐ์. พรเนตร
8. นายกรกฎ กัณหะสิริ
9. นายสมพล อิ่มสำราญ
10. นายวิชิต ยี่รงค์
11. นายเศวก ตันเจริญ
12. นางสาวศิวพร สมบูรณ์พันธ์
13. นายวัชรพล แสนคำลือ
14. นายเศกสรรค์ เดชพลกรัง
15. นางสาวมณศิกานต์ สารโภค
16. นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์
17. นางสาวศิริเพ็ญ ลาภเกียรติถาวร
18. นางสาววรัญญา ด้วงสอาด
19. นายสิทธิโชค สิทธิโชติพงศ์
20. นางสาวปวีณา ลามมะเริง
21. นายอัษฏางค์ เย็นจิตร์
22. นางสาวอุดมพร กาฬภักดี
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนาธรณ์ พิทักษ์เสรีธรรม
2. นายอรรถพล อรรถจรูญ
อาจารย์ผู้สอน: จีระนันทน์ พุ่มเรือง และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: แนะนำพื้นฐานการคัดเลือกก้อนเชื้อเห็ดที่ดีและมีคุณภาพ หลักการทำโรงเรือนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ด ปัจจัยข้อมูลที่ทำจำเป็นที่ทำให้เห็ดออกดอก และเทคนิคการดูแล ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพของเห็ดตระกูลนางฟ้า-นางรม ตลอดจนแนวทางการทำการตลาด พร้อมการแปรรูป เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ ถนอมรักษาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพื่อขายได้ราคา
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม เห็ดสดสำหรับฝึกปฏิบัติ และแปรรูปทำแหนมเห็ด ก้อนเชื้อเห็ดที่เดินใยเต็มก้อนสายพันธุ์ นางฟ้าภูฏาน นางรมฮังการี นางนวลสีชมพู
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  เรียนรู้พื้นฐานธรรมชาติของสายพันธุ์เห็ดต่างๆที่อยู่ในตระกูลนางฟ้า-นางรม วิธีการคัดเลือกก้อนเชื้อเห็ดที่ดี มีคุณภาพ หลักการทำโรงเรือนเพาะเห็ดที่เหมาะสม ปัจจัยหลักสำคัญข้อมูลที่ทำให้เห็ดออกดอก เทคนิคขั้นตอนการดูแลเพื่อการเปิดดอกเห็ดตระกูลนางฟ้า-นางรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ แนวทางการตลาดเห็ดและการเพิ่มมูลค่าเพื่อขายได้ราคาแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ  การทำแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่เห็ด