โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวชลธิชา ชัยศิริรัตน์
2. นายทินกร ไหลมา
3. นางสาวเปรมจิต แหประสพโชค
4. นางสาวกฤษณา แหประสพโชค
5. นายนิกม์ แสงศิรินาวิน
6. นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์
7. นางเพ็ญพร สว่างพานิช
8. นายยุทธนา สว่างพานิช
9. นายปิติ สำราญจิตร
10. นางมะลิ สงขวัญ
11. นายอำนาจ กุลสุทธิดำรงพร
12. นางอุดมพร โกศลสุวรรณ
13. นายสิรพัชร ศฤงฆารสกล
14. นางสาวภัทรีวิภา แก้วสอาด
15. นายชัยภัทร รัตนจันทรานนท์
16. นายพันธุ์ศักดิ์ ปิ่นทอง
17. นางสาวณัฐวิมล บ่อโพธิ์
18. นางสาวสุภวรรณ ทิศุธิวงศ์
19. นางสาวกาญจนา คุณาทัย
20. นายปริพนธ์ ไทยสุชาติ
21. นางศุภัสรัตน์ อินพิลา
22. นางสาวราตรี เหล่าพิทักษ์
23. นางสาวปัทมา เพิ่มพานิช
24. นายเกษตร บางเขน
25. นางสาวนันทพร เมธยาภิรมย์
26. นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพัชร์ณัชชา เปาส็ง
2. นายถมทอง วรพรรณเดช
3. นายณัทพล พวงมาลัย
4. นายนรพุฒิ อุเทนพิพัฒน์
5. นายบูรพา เซี่ยงแก้ส
6. นายศุภมิตร เซี่ยงแก้ว
7. นางสาวกิจประภา สันติธรรมเมธี
8. นายประจักษ์ ปฏิทัศน์
9. นายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์
10. นางสมศรี ธีระกำจาย
11. นายเศกสรรค์ เดชพลกรัง
12. นายวรัท​ แก้ววิเศษ
13. นายพรศักดิ์ คูชัยยานนท์
14. นายสนาม คงแย้ม
15. นายธน​วรรษ​ คาน​สุโข​
16. นายสมปอง ชัยฤทธิ์ (ณภาณี มัทมิฬ)
17. นางสาวโสรัชดาพักตร์ ผู้มีจรรยา
18. นางสาวระวีวรรณ ผู้มีจรรยา
19. นางสาวพัชร์ณัชชา เปาเส็ง
20. นางสาวปวีณา ลามมะเริง
21. นางอัญชลี ทรงวิทย์ชุติ
22. นายธนวรรษ คานสุดข
23. นายถิรธนา อินทรีย์
24. นายดำรงค์ศักดิ์ ศรีฟ้า
25. นางปริษฐา มั่นจิตจันทรา
26. นายอรรถพร รอตภัย
27. นางสิริ บุญลิปตานนท์
28. นายPholchavate Teerakulchai
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเอกชัย ลำเหลือ
2. นายสารัช ไก่แก้ว
3. นายปวิช จงธรรมจินดา
4. นางสาวพลอยชมพู ศิริวงศ์
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กะละมังพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ไส้เดือน 300 กรัม ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน ปั้มลม สายยาง 1.5 เมตร หัวทราย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ปากกาหรือดินสอ สมุดบันทึก
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ  การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน