โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรุ้งตะวัน จอมทอง
2. นางนันทพร เขื่อนเพชร
3. นายปกาสิต มากศรี
4. นายณรงค์พจน์ งามวงศ์วิเชียร
5. นายสหธรรม วรวิวัฒน์
6. นางสาวจิรารัตน์ คล่องอักขระ
7. นายศรีมงคล มั่งมี
8. นางสาวธนิศา กิจประเสริฐ
9. นายจิระพงษ์ คล่องอักขระ
10. นายศุภฤกษ์ อินทร์พิทักษ์
11. นางสาวสุวภัทร มั่นยืน
12. นางสาวธันยพร จันทโร
13. นางสาวราตรี เหล่าพิทักษ์
14. นายศุภชัย โชติชัยชรินทร์
15. นางสาวอลิสา ถนัดศีลธรรม
16. นายศิรัญญ์
17. นางสาวยุวพร ธนาธิคุณวณิช
18. นายกฤตพัส ญาณไพศาล
19. นายวสุพันธุ์ วงษ์ดี
20. นายสมพล ภาระเปลื้อง
21. นายณัฐวัฒน์ หางาม
22. นายรัชพงศ์ ถนอมวำ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กะละมังพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ไส้เดือน 300 กรัม ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน ปั้มลม สายยาง 1.5 เมตร หัวทราย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ปากกาหรือดินสอ สมุดบันทึก
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ  การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน