ติดต่อเรา

 

bbbงานเผยแพร่สื่อ  ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900

โทร. 0-2942-8822  ต่อ  509 , 510 
มือถือ 08-5993-3595
โทรสาร  0-2942-8822  ต่อ  555

www.eto.ku.ac.th