order

วิธีการสั่งซื้อ

                ท่านที่มีความประสงค์จะขอสั่งซื้อสื่อทางการเกษตรและวิชาชีพของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีข้อแนะนำดังนี้

  1. มีหนังสือแจ้งความจำนงถึงผู้อำนายการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หรือกรอกแบบฟอร์มในใบสั่งซื้อที่ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมชำระเงิน
  2. สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ E-mail  โดยระบุชื่อเรื่องหรือชุด  พร้อมส่งธณาณัติหรือตั๋วแลกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีตามที่อยู่ด้านล่าง 

                 สั่งจ่ายในนาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900   (สั่งจ่าย ปณ. เกษตรศาสตร์)

                 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีเลขที่ 374-1-00001-7   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ที่หมายเลข โทร.  0-2942-8822 ต่อ 509 , 510 และ แฟกซ์ใบโอนเงินมายังเจ้าหน้าที่ หมายเลข โทร.  0-2942-8822 ต่อ 555 (แฟกซ์อัตโนมัติ)

  1. ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ มีอัตราค่าขนส่งและกล่องบรรจุ ดังนี้

(ค่าจัดส่งนี้ ต้องรวมเข้าไปกับค่าวิดีโอซีดีที่สั่งสำเนาด้วย )

อัตราค่าจัดส่ง

ราคา

1 – 5  แผ่น

25  บาท

6 – 10  แผ่น

40  บาท

11 – 20  แผ่น

50  บาท

21  แผ่นขึ้นไป

60  บาท

หมายเหตุ  : 

1. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวบรรจง เพื่อออกใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง และ ส่งกลับทางไปรษณีย์ถึงท่านได้ถูกที่

2. โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง ทั้งค่าสำเนา และ ค่าส่ง

3. หากไม่มั่นใจ สงสัย โปรดโทรศัพท์สอบถามก่อนใช้บริการ

4. อัตราค่าบริการและราคาสื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดสอบถามก่อนใช้บริการ

Download  ใบสั่งซื้อ  :  Word  ;  PDF