55.png

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มีช่องทางการสมัครดังนี้
1. สมัคร online ลงทะเบียนสมัคร
2. Fax ใบสมัครมาที่ 0-2942-8830 ดาวน์โหลดใบสมัคร (word/PDF)
3. สมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
อาคารวิทยบริการ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8822 ต่อ 207-205, 0-2942-8831
โทรสาร0-2942-8708
(ในวันเวลาราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง
ที่ กค. 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วนงาน
สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วันโดยวิธีต่อไปนี้
1. ชำระเป็นเงินสด ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. โอนเงินเข้าบัญชี
2.1  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 374-1-10524-7
ชื่อบัญชี “  ฝึกอบรม” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 235-2-00428-1
ชื่อบัญชี “  ฝึกอบรม” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 694-2-00213-9
ชื่อบัญชี “  โครงการพัฒนาบุคลากร ” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบสมัครและใบโอนเงินมาที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรสาร 0-2942-8830

หมายเหตุ

ท่านที่เข้าสมัครเข้าร่วมการอบรมและชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามรถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ท่านสามารถ
ส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ โดยต้องแจ้งทางโครงการฯอย่างน้อย 5 วันก่อนการอบรม  หากไม่สามารถส่งผู้เข้าอบรม
แทนได้ ทางโครงการฯจะคืนค่าลงทะเบียนให้เพียง70% แต่จะจัดส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมไปให้ท่าน
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว