หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2558