โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่) รุ่นที่ 2