การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 12