ภาพข่าวกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
DSC_3245 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 9 อบรมวันที่ 26 เม.ย.59
DSC_3245 หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
_DSC6733 สื่อสารอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงใจ รุ่นที่ 1 : วันที่ 29 มกราคม 2557
D013_1

Why-Why Analysis : วิเคราะหอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 มกราคม 2556

ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการ Why-Why Analysis และขั้นตอนการวิเคราะห์ตามหลักการ Why-Why Analysis เป็นการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากปัญหาเหล่านั้น

D016_1 การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และบริษัทที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาที่ถูกต้องให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบงานสารบรรณ
R001_5

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยและการประเมินโครงการ รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยและประเมินโครงการที่มีคุณภาพ

R002_12 การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วย
D015_1 การจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการและเทคนิคการจดบันทึก การจับประเด็น การเรียบเรียงประเด็น ในการจดบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S002_20 การออกแบบจัดสวน รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2556 ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจในเรื่องของการจัดสวนซึ่งผู้อบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องหลักการต่างๆ ของการออกแบบจัดสวน การเลือกพรรณไม้ ศิลปะในการจัดสวน การประเมินราคา การดูแลรักษา นอกจากนั้นยังได้ฝึกปฏิบัติเขียนแบบและฝึกปฏิบัติจัดสวนจริงอีกด้วย
D002_2 โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดการจัดทำแผนกลยุทธ์ การสร้างแผนที่กลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน ภายนอก อันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าต่อไป
C001_4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to GIS) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงหลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคการสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
S001_33 อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 - 15 มีนาคม 2556 ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ ประเมินราคา ของอัญมณี ได้แก่ พลอย เพชร ไข่มุก หยก ทอง รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ตลาดซื่อขายพลอยจังหวัดจันทบุรี อันจะเป็นประโยชน์ในการเป็นผู้ขายและผู้ซื้อที่มีคุณภาพต่อไป