การวิจัยชุมชน

การวิจัยชุมชน  (สมัครอบรม)

ระยะเวลาฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 : 25-26 มิถุนายน 2557 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท

จำนวนรับสมัคร

30 คน

อาจารย์ผู้สอน

ดร.วรรณดี สุทธินรากร และคณะ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน หรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม

1. กระบวนการวิจัยชุมชน

2. เครื่องมือสำหรับการวิจัยชุมชน

3. การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชน

4. กรณีศึกษา : การวิจัยชุมชน

5. แนวทางการออกแบบการวิจัยชุมชน