คำนำหน้าชื่อ
นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
วุฒิการศึกษา
สาขาที่จบ
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ที่อยู่
การรับประทานอาหาร
อาหารทั่วไป มังสวิรัติ เจ อิสลาม ไม่บริโภค
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
มือถือ
โทรสาร
เบอร์ต่อ
อีเมลล์
วิชาเรียน
 
กรุณาเลือกวิธีการลงทะเบียนคะ
ชำระเงินสด ก่อนการฝึกอบรม ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โอนเงินเข้าบัญชี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคาร
  • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 694-2-00213-9 ชื่อบัญชี "โครงการพัฒนาบุคลากร"
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 374-1-10524-7 ชื่อบัญชี "ฝึกอบรม"
  • ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 235-2-00428-1 ชื่อบัญชี "ฝึกอบรม"