p010png
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงาน
 1. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
 2. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
 3. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
 4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 5. การบริการให้ได้ดั่งใจ
 6. การบริหารเวลา(Time Management)
 7. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การพูด-การเขียน)
 8. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การฟัง-การอ่าน)
 9. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
 10. การพัฒนาภาวะผู้นำ
 11. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
 12. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
 13. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม”
 14. การออกแบบจัดสวน
 15. การเขียนรายงานการประชุม
 16. การเขียนหนังสือราชการ
 17. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ
 18. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 19. ทักษะการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
 20. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 21. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
 22. วิทยากรเดินแรลลี่ประยุกต์ (Applied Walk Rally Coaching)
 23. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
 24. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 25. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 26. โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่)
 
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 1. การจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน (sUAS)
 2. การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
 3. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
 4. การสำรวจโดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (sUAS) เบื้องต้น
 5. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
 6. ภูมิสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
p03 copy
p04copy

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านงานวิจัย
 1. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรที่สามารถให้บริการตามความต้องการของหน่วยงาน

 1. การผลิตหนังสือและตำาราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub
 2. การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) ด้วย Adobe Acrobat X Pro
  การเขียนแปลนภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์
 3. การใช้งาน SketchUP เพื่อการออกแบบ
 4. ดึงศักยภาพ รู้จุดเด่น กลบจุดด้อย (เพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเอง ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ)
 5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 6. การวิเคราะห์ต้นทุน
 7. การวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
 8. ประสบการณ์สุนทรียะในการออกแบบบริการลูกค้า
 9. การพัฒนาสู่นักบริหารมืออาชีพ
 10. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 11. การพัฒนาวิทยากรเดินแรลลี่
 12. การพัฒนาทีมงานและความคิดสร้างสรรค์
 13. การพัฒนาภาวะผู้นำ
 14. การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 15. การสอนงาน
 16. การสร้างเสน่ห์และสัมพันธภาพในการบริการ
 17. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 18. การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 19. พิธีกรมืออาชีพ
 20. การเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่ม
 21. การสร้างภาพกราฟฟิค
 22. การสร้างภาพแอนิเมชัน
 23. ASP(Active Sever Page)เพิ่มพลังให้เว็บคุณ
 24. การตกแต่งภาพดิจิตอล
 25. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
 26. การทำสื่อเว็บไซต์บน CD-ROM
 27. Developing English Communication Skills at Work
 28. Effective English Presentation Skills for Success
 29. Seminar on Service Excellence
 30. Negotiation with Customers