p010png
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงาน
 1. Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
 2. กฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร
 3. กฎหมายแรงงานสำหรับบุคคลกรภาคปฏิบัติ
 4. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
 5. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
 6. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
 7. การบริการให้ได้ดั่งใจ
 8. การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ (Economic Value Management (EVM) for Modern Organization)
 9. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 10. การบริหารเวลา(Time Management)
 11. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
 12. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในเวทีสากล
 13. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในเวทีสากล (ไม่เปิดอบรม)
 14. การวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
 15. การวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ไม่เปิดอบรม)
 16. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
 17. การวิเคราะห์ต้นทุน
 18. การวิเคราะห์ต้นทุน (ไม่เปิดอบรม)
 19. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
 20. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม”
 21. การออกแบบจัดสวน
 22. การเขียนรายงานการประชุม
 23. การเขียนหนังสือราชการ
 24. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ
 25. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 26. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ (ไม่เปิดอบรม)
 27. ดึงศักยภาพ รู้จุดเด่น กลบจุดด้อย (เพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเอง ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ)
 28. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 29. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
 30. ประสบการณ์สุนทรียะในการออกแบบบริการลูกค้า
 31. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
 32. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 33. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 34. โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่)
 
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 1. การผลิตหนังสือและตำาราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub
 2. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
 3. การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) ด้วย Adobe Acrobat X Pro
 4. การเขียนแปลนภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์
 5. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
 6. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน (เต็มแล้ว)
 7. การใช้งาน SketchUP เพื่อการออกแบบ
p03 copy
p04copy

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านงานวิจัย
 1. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ภาคปฏิบัติ)
English Program
 1. Developing English Communication Skills at Work
 2. Effective English Presentation Skills for Success
 3. Negotiation with Customers
 4. Seminar on Service Excellence

 

p05

หลักสูตรที่สามารถให้บริการตามความต้องการของหน่วยงาน

1.

การพัฒนาสู่นักบริหารมืออาชีพ

2. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
3. การพัฒนาวิทยากรเดินแรลลี่
4. การพัฒนาทีมงานและความคิดสร้างสรรค์
5. การพัฒนาภาวะผู้นำ
6. การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. การสอนงาน
8. การสร้างเสน่ห์และสัมพันธภาพในการบริการ
9. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
10. การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
11. พิธีกรมืออาชีพ
12. การเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่ม
13. การสร้างภาพกราฟฟิค
14. การสร้างภาพแอนิเมชัน
15. ASP(Active Sever Page)เพิ่มพลังให้เว็บคุณ
16. การตกแต่งภาพดิจิตอล
17. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
18. การทำสื่อเว็บไซต์บน CD-ROM
หลักสูตรอื่นๆ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 029428822 ต่อ 206)