หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงาน 1. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 30 (4)
2. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 31 (13)
3. โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่) รุ่นที่ 14 (2)
4. โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่) รุ่นที่ 15 (4)
5. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 14 (1)
6. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 15 (8)
7. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก รุ่นที่ 5 (0)
8. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก รุ่นที่ 6 (1)
9. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) รุ่นที่ 10 (11)
10. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) รุ่นที่ 11 (4)
11. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) รุ่นที่ 12 (11)
12. Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา รุ่นที่ 11 (3)
13. Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา รุ่นที่ 12 (4)
14. Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา รุ่นที่ 13 (3)
15. การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 11 (18)
16. การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 12 (1)
17. การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 13 (0)
18. การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 10 (14)
19. การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 11 (16)
20. การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 12 (23)
21. การบริหารเวลา(Time Management) รุ่นที่ 10 (15)
22. การบริหารเวลา(Time Management) รุ่นที่ 11 (5)
23. การบริหารเวลา(Time Management) รุ่นที่ 12 (5)
24. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 7 (1)
25. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 8 (5)
26. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในเวทีสากล รุ่นที่ 8 (0)
27. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในเวทีสากล (ไม่เปิดอบรม) รุ่นที่ 9 (2)
28. กฎหมายแรงงานสำหรับบุคคลกรภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (1)
29. กฎหมายแรงงานสำหรับบุคคลกรภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 8 (1)
30. กฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 (0)
31. กฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 8 (2)
32. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 7 (0)
33. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 8 (2)
34. การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ (Economic Value Management (EVM) for Modern Organization) รุ่นที่ 7 (0)
35. การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ (Economic Value Management (EVM) for Modern Organization) รุ่นที่ 8 (0)
36. การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ (Economic Value Management (EVM) for Modern Organization) รุ่นที่ 9 (0)
37. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 (3)
38. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 (9)
39. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5 (2)
40. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 (3)
41. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5 (5)
42. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 (3)
43. เทคนิคการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ 5 (2)
44. เทคนิคการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ 6 (5)
45. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา รุ่นที่ 5 (3)
46. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา รุ่นที่ 6 (8)
47. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ รุ่นที่ 42 (14)
48. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ รุ่นที่ 43 (10)
49. การออกแบบจัดสวน รุ่นที่ 24 (32)
50. ดึงศักยภาพ รู้จุดเด่น กลบจุดด้อย (เพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเอง ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ) รุ่นที่ 1 (0)
51. ดึงศักยภาพ รู้จุดเด่น กลบจุดด้อย (เพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเอง ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ) รุ่นที่ 2 (4)
52. การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ 5 (2)
53. การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ 6 (22)
54. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม” รุ่นที่ 1 (0)
55. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม” รุ่นที่ 2 (0)
56. ประสบการณ์สุนทรียะในการออกแบบบริการลูกค้า รุ่นที่ 1 (1)
57. การวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 (8)
58. การวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ไม่เปิดอบรม) รุ่นที่ 6 (7)
59. การวิเคราะห์ต้นทุน รุ่นที่ 1 (2)
60. การวิเคราะห์ต้นทุน (ไม่เปิดอบรม) รุ่นที่ 2 (6)
61. การบริหารผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 (0)
62. การบริหารผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 (3)
63. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (3)
64. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ (ไม่เปิดอบรม) รุ่นที่ 2 (2)
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. การผลิตหนังสือและตำาราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub รุ่นที่ 7 (0)
2. การผลิตหนังสือและตำาราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub รุ่นที่ 8 (0)
3. การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) ด้วย Adobe Acrobat X Pro รุ่นที่ 20 (0)
4. การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) ด้วย Adobe Acrobat X Pro รุ่นที่ 21 (1)
5. การเขียนแปลนภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 6 (0)
6. การเขียนแปลนภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 7 (2)
7. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 10 (2)
8. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน (เต็มแล้ว) รุ่นที่ 11 (18)
9. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 9 (0)
10. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น รุ่นที่ 7 (1)
11. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น รุ่นที่ 8 (10)
12. การใช้งาน SketchUP เพื่อการออกแบบ รุ่นที่ 6 (1)
13. การใช้งาน SketchUP เพื่อการออกแบบ รุ่นที่ 7 (0)
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านงานวิจัย 1. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย รุ่นที่ 3 (3)
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 4 (7)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ รุ่นที่ 4 (13)
English Program 1. Developing English Communication Skills at Work รุ่นที่ 5 (0)
2. Developing English Communication Skills at Work รุ่นที่ 6 (3)
3. Effective English Presentation Skills for Success รุ่นที่ 5 (0)
4. Effective English Presentation Skills for Success รุ่นที่ 6 (0)
5. Seminar on Service Excellence รุ่นที่ 3 (0)
6. Negotiation with Customers รุ่นที่ 3 (0)