หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงาน 1. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 32 (0)
2. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 33 (0)
3. การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 34 (0)
4. โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่) รุ่นที่ 16 (0)
5. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 9 (0)
6. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 10 (0)
7. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 16 (0)
8. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 17 (0)
9. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 18 (0)
10. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก รุ่นที่ 7 (0)
11. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก รุ่นที่ 8 (0)
12. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) รุ่นที่ 13 (0)
13. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) รุ่นที่ 14 (0)
14. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) รุ่นที่ 15 (0)
15. การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 14 (0)
16. การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 15 (0)
17. การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 16 (0)
18. การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 13 (1)
19. การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 14 (0)
20. การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 15 (0)
21. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การฟัง-การอ่าน) รุ่นที่ 1 (0)
22. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การฟัง-การอ่าน) รุ่นที่ 2 (0)
23. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การพูด-การเขียน) รุ่นที่ 1 (1)
24. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การพูด-การเขียน) รุ่นที่ 2 (0)
25. ทักษะการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ รุ่นที่ 1 (0)
26. ทักษะการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ รุ่นที่ 2 (0)
27. การบริหารเวลา(Time Management) รุ่นที่ 13 (0)
28. การบริหารเวลา(Time Management) รุ่นที่ 14 (0)
29. การบริหารเวลา(Time Management) รุ่นที่ 15 (0)
30. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 9 (0)
31. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 10 (0)
32. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 7 (0)
33. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 8 (1)
34. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7 (0)
35. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (0)
36. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7 (0)
37. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (0)
38. เทคนิคการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ 7 (0)
39. เทคนิคการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ 8 (0)
40. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา รุ่นที่ 7 (0)
41. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา รุ่นที่ 8 (0)
42. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ รุ่นที่ 44 (0)
43. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ รุ่นที่ 45 (0)
44. การออกแบบจัดสวน รุ่นที่ 25 (0)
45. การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ 7 (0)
46. การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ 8 (0)
47. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม” รุ่นที่ 3 (0)
48. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม” รุ่นที่ 4 (0)
49. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (0)
50. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (0)
51. วิทยากรเดินแรลลี่ประยุกต์ (Applied Walk Rally Coaching) รุ่นที่ 1 (0)
52. วิทยากรเดินแรลลี่ประยุกต์ (Applied Walk Rally Coaching) รุ่นที่ 2 (0)
53. การพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1 (0)
54. การพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2 (0)
55. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 1 (0)
56. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 2 (0)
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 12 (0)
2. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 13 (0)
3. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 14 (0)
4. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น รุ่นที่ 9 (0)
5. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น รุ่นที่ 10 (0)
6. ภูมิสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 (0)
7. ภูมิสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 2 (0)
8. การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 (0)
9. การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รุ่นที่ 2 (0)
10. การสำรวจโดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (sUAS) เบื้องต้น รุ่นที่ 1 (0)
11. การสำรวจโดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (sUAS) เบื้องต้น รุ่นที่ 2 (0)
12. การจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน (sUAS) รุ่นที่ 1 (0)
13. การจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน (sUAS) รุ่นที่ 2 (0)
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านงานวิจัย 1. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย รุ่นที่ 4 (0)
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5 (0)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ รุ่นที่ 5 (0)
English Program