โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
c0010_01 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพด้วยแท็บโบล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวังพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

การนำเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ การทำข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization) เพื่อสำรวจข้อมูลในมิติมุมมองต่างๆ และประยุกต์ใช้สถิติ (Statistics)  เพื่อจัดทำการพยากรณ์ (Forecasting) และ การจัดกลุ่มข้อมูลทางธุรกิจ (Clustering) ได้อย่างประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนางานในองค์กร

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องนำโน้ตบุ๊กมาด้วยในวันอบรม แรมไม่ต่ำกว่า 4 GB 

สมัครอบรมวิชานี้