โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R009_06 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณ,  
  • หลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล, 
  • การใช้คำสั่ง การตั้งค่ารหัส และค่าตัวแปรการลงข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป, 
  • หลักการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย สถิติพรรณา สถิติอนุมาน, 
  • การอ่านและแปลผลการทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม, 
  • ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,
  • การใช้คำสั่ง t (t-test) และการแปลผล :One sample t-test,  Independent t-test,  Paired sample t-test,  
  • การใช้คำสั่ง และการแปลผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน : One way analysis of variances, Factorial analysis of variances,   
  • การใช้คำสั่ง และการแปลผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ค่าสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ

สมัครอบรมวิชานี้