โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R008_5 หลักสูตรการสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ภาคปฏิบัติ)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวกัณฐิกา วชิรธาราภาดร สำรองที่นั่ง
3. นายณัฐพงษ์ ราชมี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • หลักการสร้างเครื่องมือในการวิจัย, 
  • ฝึกปฏิบัติ : การสร้างกรอบคิดในการวิจัย, 
  • การสร้างแบบสอบถาม, 
  • การสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง, 
  • การสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

สมัครอบรมวิชานี้